Cwynion a sylwadau

Diweddarwyd ar:
13 Chwefror 2014
Sut i gwyno am yr Asiantaeth Safonau Bwyd, gwneud sylwadau arni neu ei chanmol.

Os hoffech wneud cwyn am broblem yn ymwneud â hylendid bwyd mewn safle bwyd, rhywbeth estron mewn bwyd, neu gam-labelu, neu os hoffech hysbysu’r Asiantaeth am broblem o’r fath, bydd angen i chi gysylltu â’ch tîm gorfodi diogelwch bwyd lleol.

Hysbysu am achosion o wenwyn bwyd neu gwynion sy’n gysylltiedig â bwyd

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyfrifol am bolisïau a deddfwriaeth diogelwch bwyd. Mae swyddogion diogelwch bwyd, sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol, yn gyfrifol am orfodi rheolau a safonau diogelwch bwyd yn y rhan fwyaf o safleoedd bwyd, megis bwytai a siopau tecawê.

Os hoffech wneud cwyn am arferion hylendid gwael mewn safle bwyd, neu achos o wenwyn bwyd sydd, yn eich barn chi, yn deillio o fwyta mewn bwyty neu safle bwyd arall, cysylltwch â’ch tîm diogelu bwyd lleol. Gallwch ddod o hyd i’ch tîm gorfodi diogelwch bwyd agosaf drwy ddefnyddio’r ddolen tuag at ddiwedd y dudalen hon.

Sut i gwyno am yr Asiantaeth, gwneud sylwadau arni, neu ei chanmol

Mae derbyn cwynion a chanmoliaeth yn bwysig i’r Asiantaeth Safonau Bwyd, gan eu bod yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ni ar ein perfformiad, sy’n ein helpu i wybod yr hyn rydym yn ei wneud yn llwyddiannus a’r hyn y gallwn wella arno.

Bydd hyd yn oed y sefydliadau gorau yn gwneud camgymeriadau o dro i dro. Os bydd hyn yn digwydd, rydym yn eich annog i roi gwybod i ni. Byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym, gan egluro beth rydym wedi’i wneud a pham.

Cwynion ynglŷn â’r Asiantaeth Safonau Bwyd

Dylech roi gwybod i ni:

  • os ydych yn credu nad ydym wedi cyflawni unrhyw un o’n rhwymedigaethau statudol
  • os ydym wedi methu â chyrraedd ein safonau gwasanaeth ein hunain, er enghraifft os oes oedi gormodol wedi bod mewn ymateb i ohebiaeth
  • os ydych yn credu nad ydym wedi ymddwyn yn briodol neu nad ydym wedi dilyn y gweithdrefnau cywir, er enghraifft wrth gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus, neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau
  • os nad ydych wedi gallu cael gafael ar ein gwybodaeth neu wasanaethau eraill oherwydd nad ydynt ar gael mewn iaith neu fformat addas
  • os na fydd ymddygiad unrhyw aelod o’n staff neu aelod o’r Bwrdd yn cyrraedd eich disgwyliadau

Os ydych yn anfodlon ar unrhyw un o benderfyniadau neu bolisïau’r Asiantaeth Safonau Bwyd, cysylltwch â ni er mwyn i ni egluro pam y gwnaethom y penderfyniad hwnnw neu pam y penderfynwyd ar y polisi hwnnw. Ar ôl cael eglurhad, os ydych yn credu bod gennych sail i gwyno, dylech ddilyn ein gweithdrefn gwyno.

Ein gweithdrefn gwyno

Y ffordd orau a’r ffordd gyflymaf o ddatrys y mwyafrif o bryderon a chwynion yw drwy siarad â’r person neu’r tîm dan sylw. Os ydych yn awyddus i ddod o hyd i’r person sy’n ymdrin â maes penodol, defnyddiwch ein rhestr cysylltiadau A-Z yn yr adran Cysylltu â ni.

Os nad oes modd datrys eich pryderon yn anffurfiol gyda’r person neu’r tîm dan sylw, gallwch wneud cwyn ffurfiol drwy gysylltu â’r Cydgysylltydd Cwynion:

FSA Complaints Co-ordinator
Food Standards Agency
Correspondence, Openness and Parliamentary Branch
2C Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH

ffon: 020 7276 8622
e-bost: openness.team@foodstandards.gsi.gov.uk

Safon ein gwasanaeth

Os byddwch yn ysgrifennu atom gyda chwyn, byddwn yn cydnabod eich llythyr o fewn dau ddiwrnod gwaith o’i dderbyn. Byddwn yn ysgrifennu atoch gydag ateb llawn o fewn 20 diwrnod o dderbyn eich cwyn, neu, os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn egluro pam ac yn dweud wrthych pryd y byddwch yn cael ateb llawn.

Os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon

Os na fyddwch yn fodlon ar ganlyniad ein hymchwiliad i’ch cwyn, gallwch ysgrifennu atom i ofyn am adolygiad pellach o’ch cwyn. Bydd uwch swyddog yn dyfarnu ar yr adolygiad hwn, sef y Prif Weithredwr fel arfer, a fydd yn dilyn yr un safonau gwasanaeth â’r rhai a nodir uchod.

Os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl i’n gweithdrefn gwyno ddod i ben, gallwch ofyn i’r Ombwdsmon ymchwilio i’ch cwyn a’r ffordd yr ymdriniwyd â hi. I wneud hyn, mae’n rhaid i chi ysgrifennu at Aelod Seneddol (nid oes rhaid iddo fod yn AS lleol) yn gofyn iddo gyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon (y rhif ffôn ar gyfer Swyddfa Wybodaeth Tŷ’r Cyffredin, lle y gallwch gael gwybodaeth am gysylltu â’ch AS, yw 020 7219 4272). Fel rheol, cyn i chi wneud cwyn, bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl bod eich cwyn wedi bod drwy weithdrefn gwyno’r ASB yn gyntaf. Os bydd gennych unrhyw amheuaeth a yw eich cais yn addas i’w gyfeirio at yr Ombwdsmon, cysylltwch â llinell gymorth yr Ombwdsmon ar 0345 015 4033 am gyngor.

Canmoliaeth a sylwadau eraill

Rydym hefyd yn falch iawn o dderbyn canmoliaeth am yr Asiantaeth Safonau Bwyd neu unrhyw aelod o’n staff, gan eu bod yn amlygu meysydd arfer da ac yn cydnabod gwaith caled ein staff.

Efallai yr hoffech hefyd wneud sylwadau nad ydynt yn gwynion ynglŷn â’r Asiantaeth Safonau Bwyd. Er enghraifft, efallai bod gennych syniad sut y gallwn wella ein gwasanaeth mewn maes penodol. Croesewir sylwadau o’r fath bob amser a gallant fod yn ddefnyddiol iawn i ni.

Anfonwch unrhyw ganmoliaeth neu sylwadau eraill at ein Cydgysylltydd Cwynion drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod. Byddwn yn cydnabod eich sylwadau bob tro.