Proffiliau Prif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth

Jason Feeney
Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Jason Feeney, Prif Swyddog Gweithredu

Ymunodd Jason â’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel Swyddog Gweinyddol ym 1981. Treuliodd ei flynyddoedd cyntaf yn ymgymryd ag ystod o swyddi rheng-flaen yn swyddfeydd lleol Leeds a Bradford. Yn y 90au, gweithiodd i’r Asiantaeth Budd-daliadau yn yr adran Gyllid a’r Gangen Diogelwch, lle’r oedd yn rheoli rhaglen newid yr Asiantaeth gwerth £350 miliwn. At hynny, fe dreuliodd dwy flynedd ar secondiad yn Swyddfa Gweithredu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol er mwyn sicrhau cydnabyddiaeth ariannol i feddygon teulu ac ariannu gofal sylfaenol.

Yn 2002, cafodd Jason ei ddyrchafu yn Uwch Wasanaeth Sifil a threuliodd dwy flynedd fel Pennaeth Pensiynau’r Dyfodol. Yna, arweiniodd yr Awdurdod Dylunio Canolog cyn cael ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Dylunio Busnes i’r Gwasanaeth Pensiynau yn 2005. Ar ôl i’r Gwasanaeth Pensiynau uno â’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr, cafodd ei benodi fel Cyfarwyddwr Strategaeth yr asiantaeth ar ei newydd wedd yn 2008, gan gyflwyno nifer o newidiadau mawr i’w gwasanaethau. Ym mis Rhagfyr 2010, cafodd ei benodi’n Brif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Brif Weithredwr yr Asiantaeth. Ar ôl i’r adran gael ei hailstrwythuro, cafodd Jason ei benodi’n Gyfarwyddwr Pensiynau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Hydref 2011. Ym mis Tachwedd 2012, cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Budd-daliadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau lle’r oedd yn gyfrifol am 22,000 aelod o staff i sicrhau bod yr holl fudd-daliadau oedran gweithio (gwerth £30 biliwn y flwyddyn) yn cael eu talu i dros 10 miliwn o gwsmeriaid. Fe dderbyniodd CBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2011.

Cafodd ei benodi’n Brif Swyddog Gweithredu yn yr ASB ym mis Ionawr 2015.

Mae’n briod â Wendy ac mae ganddo ddau o blant, Lucy a Josh. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau rhedeg i’r Bingley Harriers, dringo mynyddoedd a seiclo.

Steve Wearne, Cyfarwyddwr Polisi

Cafodd Steve Wearne ei benodi yn Gyfarwyddwr Diogelwch Bwyd ym mis Gorffennaf 2013, a datblygodd y rôl i fod yn Gyfarwyddwr Polisi ddeufis yn ddiweddarach. Cyn hyn, ef oedd Cyfarwyddwr yr Asiantaeth yng Nghymru.

Hyfforddodd Steve fel gwyddonydd, gyda gradd mewn biocemeg a chyfnod ymchwil ôl-raddedig mewn bioleg moleciwlar. Ymunodd â’r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ym 1990 ac ymgymryd â nifer o swyddi mewn gwyddor bwyd a datblygu polisi bwyd, cyn trosglwyddo i’r Asiantaeth pan gafodd ei lansio yn 2000. Ei swydd gyntaf yn yr Asiantaeth oedd Pennaeth y Swyddfa Breifat ac Ysgrifennydd Preifat i Gadeirydd cyntaf yr Asiantaeth, Syr John Krebs (yr Arglwydd Krebs erbyn hyn).

Dr Colin Sullivan, Prif Swyddog Gweithredu

Ymunodd Dr Colin Sullivan â'r ASB ym mis Medi 2017.

Mae Colin yn optometrydd sydd â dros ugain mlynedd o brofiad rheoli o fewn y sector gofal iechyd a chymdeithasol. Mae hefyd wedi gweithio ym maes ymgynghori rheoli iechyd rhyngwladol mewn mwy na deg ar hugain o wledydd ar gyfer yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol, yr Undeb Ewropeaidd a Banc y Byd.

Ymunodd â'r Uwch Wasanaeth Sifil yn 2008 fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol Gogledd Iwerddon, cyn symud i fod yn Gyfarwyddwr Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon yn 2011.

Yn 2013, cafodd ei ddyrchafu yn Gyfarwyddwr Polisi Strategol a Diwygio yn Adran Gyllid Gogledd Iwerddon, lle bu'n Uwch Swyddog Cyfrifol dros ddatganoli Treth Gorfforaeth ac yn swyddog arweiniol Gogledd Iwerddon ar gyfer Diwygio'r Sector Cyhoeddus. Rhwng mis Ionawr a mis Medi 2017, Dr Sullivan oedd y gwas sifil arweiniol a oedd yn gyfrifol am sefydlu'r ymchwiliad cyhoeddus ar Gymhelliad Gwres Adnewyddadwy.

Rod Ainsworth, Cyfarwyddwr Strategaeth Rheoleiddiol a Chyfreithiol

Ymunodd Rod Ainsworth â’r Asiantaeth ar 6 Ebrill 2010 fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol ar gyfer yr Affinity Sutton Group, swydd yr oedd wedi bod ynddi ers 2006.

Mae Rod wedi ymarfer fel cyfreithiwr ers 1981 ac wedi gweithio i Fwrdeistrefi Harrow a Brent yn Llundain. Ym 1986, daeth yn bartner mewn cwmni cyfraith yn Llundain gan arbenigo mewn cynllunio, datblygu a’r sector cyhoeddus. Ym 1995, ymunodd ag Arolygiaeth y Comisiwn Archwilio. Yn 2004, daeth yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol ac Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer William Sutton.

Chris Hitchen, Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad

Ymunodd Chris Hitchen â’r Asiantaeth ym mis Ionawr 2010. Cyn hynny, roedd yn Bennaeth Cyllid yn Santander.

Graddiodd Chris mewn Cyfrifeg a Chyllid ym 1992 ac enillodd ei gymhwyster Cyfrifeg Rheoli Siartredig (ACMA) tra’r oedd yn gweithio i Yorkshire Water ym 1996. Yna, treuliodd ddwy flynedd mewn rôl gyllid gydag MD Foods plc (Arla Foods UK erbyn hyn). Ymunodd â GE Capital ym 1998, gan weithio mewn amrywiaeth o rolau cyllid, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Cyllid Auto UK. Roedd yn rhan o’r tîm rheoli yno a arweiniodd y broses o werthu’r busnes i Santander yn 2009.

Julie Pierce, Cyfarwyddwr Didwylledd, Data a Digidol

Ymunodd Julie â’r ASB ym mis Medi 2015. Yn flaenorol, hi oedd Prif Swyddog Gwybodaeth Defra a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol gynt (yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion erbyn hyn). Yn y rolau hyn, mae hi wedi ysgogi atebion digidol newydd i broblemau busnes, ailstrwythuro a datblygu’r sefydliad, a lansio menter data agored newydd.

Mae Julie wedi treulio nifer o flynyddoedd yn ymgynghori ac yn arwain ar raglenni newid yn seiliedig ar dechnoleg gwybodaeth, a hynny ar gyfer y llywodraeth ganolog a’r sector preifat. Treuliodd dros 10 mlynedd yn gweithio i PricewaterhouseCoopers, a chafodd ei gwneud yn bartner yn 2002. Roedd ei phrosiectau’n amrywio o wasanaethau ariannol i gynnal a chadw awyrennau, o Warsaw i Malta. Fodd bynnag, dechreuodd ar ei bywyd proffesiynol fel eigionegydd (oceanographer) i Hunting Surveys yn gweithio yn y maes chwilio am olew. Yna, ymunodd Julie â Logica i fanteisio’n llawn ar ddelweddau lloeren mewn rhyfela gwrth-danforol ar gyfer Morlys y DU.

Mae wedi dangos diddordeb parhaus yn y ffordd y caiff gwyddoniaeth a thechnolegau newydd eu rhoi ar waith yn ystod ei gyrfa.

Maria Jennings, Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon a Datblygu Sefydliadol

Cafodd Maria Jennings ei phenodi fel Cyfarwyddwr yr Asiantaeth yng Ngogledd Iwerddon ym mis Medi 2013.

Ers ymuno â thîm yr Asiantaeth yng Ngogledd Iwerddon yn 2001, mae hi wedi ymgymryd â sawl swydd yn yr Asiantaeth, ac wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu deddfwriaeth a pholisi mewn perthynas â diogelwch bwyd, safonau bwyd, rheoli bwyd wedi’i fewnforio a thwyll bwyd, yn ogystal â maeth ac iechyd deietegol.

Enillodd Gradd Anrhydedd mewn Iechyd yr Amgylchedd o Brifysgol Ulster ym 1990 ac mae ganddi fwy nag ugain mlynedd o brofiad o weithio yn sector cyhoeddus Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn cynnwys gwaith mewn nifer o gynghorau dosbarth yn gorfodi hylendid a safonau bwyd mewn amrywiaeth o safleoedd manwerthu, arlwyo a gweithgynhyrchu. Llwyddodd i gwblhau gradd Meistr mewn Iechyd yr Amgylchedd ym 1998.

Mae Maria yn Ymarferwr Iechyd yr Amgylchedd Siartredig ac yn aelod o’r Pwyllgor Cynghori ar Hyrwyddo Diogelwch Bwyd.

Nina Purcell, Cyfarwyddwr Cymru a Chyflawni Lleol

Dechreuodd Nina Purcell yn ei swydd newydd, sef Cyfarwyddwr Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ar 3 Chwefror 2014.

Bu Nina gynt yn Brif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol, sy’n un o asiantaethau gweithredol Defra. Ymunodd ag Iechyd Anifeiliaid yn 2008 fel Pennaeth Gwasanaethau Canolog, ac aeth ati i ddatblygu’r rhain dros y ddwy flynedd nesaf. Aeth yn ei blaen i fod yn Gyfarwyddwr Newid ac yn Gyfarwyddwr Lloegr.

Ar ôl i Iechyd Anifeiliaid uno â’r Asiantaeth Labordai Milfeddygol yn 2011, daeth Nina yn Brif Swyddog Gweithredu ar y corff newydd, a hi oedd yn gyfrifol am ailstrwythuro’r ddarpariaeth weithredol ac am ddatblygu model newydd o reoli achosion o glefydau anifeiliaid ym Mhrydain. 

Yr Athro Guy Poppy, Prif Gynghorydd Gwyddonol

Dechreuodd yr Athro Guy Poppy yn ei swydd fel Prif Gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Safonau Bwyd ym mis Awst 2014.

Mae uchafbwyntiau ei yrfa’n cynnwys:

  • Athro Ecoleg ym Mhrifysgol Southampton
  • Cyfarwyddwr Ymchwil Aml-ddisgyblaeth ym Mhrifysgol Southampton
  • Aelod o banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) sy’n asesu ansawdd amaeth, bwyd a gwyddoniaeth filfeddygol yn y DU