Telerau ac amodau ar gyfer blogiau a rhwydweithiau cymdeithasu

Dyma’r rheolau safonol am gyflwyno sylwadau ar ein blog, twitter a gwefannau rhwydweithio cymdeithasol. Cawsant eu creu er mwyn sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan yn teimlo’n ddiogel, yn barod i gymryd rhan eto ac yn cydymffurfio â’i nod.
  • Dylai trafodaethau fod yn ddifyr ond yn adeiladol ac yn barchus.
  • Peidiwch ag annog atgasedd ar sail hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, rhywioldeb nac unrhyw nodwedd bersonol arall.
  • Peidiwch â rhegi, defnyddio iaith sy’n mynegi casineb na chyflwyno unrhyw sylwadau brwnt neu aflednais.
  • Peidiwch â thorri’r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys enllib, cydoddef gweithgaredd anghyfreithlon a dirmygu llys (sylwadau a allai effeithio ar ganlyniad achos llys sydd ar y gweill).
  • Peidiwch ag ymgymryd ag unrhyw 'spam'. Peidiwch â hysbysebu cynhyrchion neu wasanaethau.
  • Os ydych o dan 16 oed, gofynnwch am ganiatâd rhiant neu warcheidwad cyn cyfrannu at y blog hwn.
  • Peidiwch â chymryd arnoch eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad na gwneud unrhyw honiad ffug i’r perwyl hwnnw.
  • Peidiwch â chyflwyno sylwadau mewn unrhyw iaith ar wahân i'r Gymraeg neu'r Saesneg.
  • Diogelu eich preifatrwydd a phreifatrwydd pobl eraill. Peidiwch â rhestru cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost nac unrhyw fanylion cyswllt ar-lein eraill.
  • Cofiwch gadw at y testun. Peidiwch â chyflwyno negeseuon nad ydynt yn berthnasol i’r testun.

Caiff sylwadau ar ein blog eu haddasu cyn iddynt fynd yn fyw. Bydd sylwadau yn fyw cyn gynted â phosibl o fewn cyfnod o 48 awr. Os yw sylw yn torri’r rheolau trafod ni fydd yn cael ei gyhoeddi neu fe fydd yn cael ei ddileu o’r blog.

Ymwadiad cynnwys

Sylwadau’r awduron (neu’r rhai sy’n ‘blogio’) yn unig yw’r sylwadau a gyflwynir ac felly nid ydynt yn cynrychioli safbwynt yr ASB.

Hawlfraint a hawliau

Chi sy’n berchen ar yr hawlfraint i’ch erthyglau, lluniau neu unrhyw beth sy’n cael ei bostio gennych. Fodd bynnag, rydych chi hefyd yn rhoi i’r ASB hawl a thrwydded barhaol, di-freindal, anghyfyngedig, is-drwyddedadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu cyhoeddi, cyfieithu, creu deunydd deilliadol, dosbarthu, perfformio, chwarae ac arfer pob hawl o ran hawlfraint a chyhoeddusrwydd mewn perthynas ag unrhyw waith o’r fath ledled y byd a/neu i’w ymgorffori mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfrwng presennol neu gyfrwng a ddatblygir yn hwyrach ar gyfer cyfnod llawn unrhyw hawliau sy’n bodoli o fewn cynnwys o’r fath. Os nad ydych am ganiatáu i’r ASB gael hawliau o’r fath, awgrymir nad ydych yn cyflwyno eich sylwadau i’r wefan hon.

Dylech gofio eich bod yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw beth yr ydych yn ei ysgrifennu. Drwy gyflwyno sylw rydych yn ymrwymo i indemnio’r ASB rhag unrhyw atebolrwydd o ran torri cyfrinachedd neu hawlfraint neu unrhyw ddatganiad anllad, difenwol, gwrthryfelgar, cableddus neu unrhyw ddatganiad arall sy’n agored i’r gyfraith a wneir gennych.

Ni chaniateir i unrhyw un gopïo na defnyddio logo’r ASB nac unrhyw logos eraill sy’n gysylltiedig â’r ASB heb geisio caniatâd ymlaen llaw.

Diogelu rhag feirysau

Mae gweithredwyr y wefan yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd prawf ar bob cam cynhyrchu. Byddai’n ddoeth i ddefnyddwyr sicrhau bod rhaglen gwrth-feirws ar waith wrth lawrlwytho unrhyw ddeunydd oddi ar y rhyngrwyd.

Ni all yr ASB dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod a allai ddigwydd i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol tra’ch bod yn defnyddio deunydd oddi ar wefan yr ASB.

Eich preifatrwydd

Mae cwcis yn ddarnau o ddata a gaiff eu creu pan fyddwch yn ymweld â gwefan a chânt eich storio yng nghyfeiriadur cwci eich cyfrifiadur eich hun.

Caiff cwcis eu defnyddio i storio ID sesiwn benodol sy’n eich galluogi i fewngofnodi a gwneud sylwadau. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei storio yn y Cwci.

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau eraill y gellir cysylltu â hwy o’r wefan hon.

Er mwyn defnyddio ein blog, mae’n rhaid i ddefnyddwyr nodi enw a chyfeiriad e-bost dilys er mwyn gallu nodi sylwadau ar y blog. Caiff yr wybodaeth hon ei storio’n ddiogel ac ni fydd yn cael ei phasio i unrhyw drydydd parti.

Dolenni i / o wefannau eraill

Nid yw’r ASB yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau allanol ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi’r safbwyntiau a fynegir arnynt. Ni ddylid ystyried dolenni at wefannau allanol i fod yn ardystiad o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r adeg ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Mae’r ASB yn annog defnyddwyr i sefydlu dolenni hyperdestun i’r wefan. Nid oes angen i chi ofyn caniatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau sy’n byw ar y wefan. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu’n uniongyrchol i’n gwybodaeth, ond dylech geisio caniatâd os ydych yn bwriadu defnyddio ein logo.