Blaenoriaethau samplu bwyd 2015/16

Diweddarwyd ar:
6 Chwefror 2015
Unwaith eto, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnig cyllid i Awdurdodau Gorfodi’r DU ar gyfer samplu a chadw gwyliadwriaeth ar fwyd.

Mae blaenoriaethau 2015/16 ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi’u cyhoeddi. Cafodd llythyrau tebyg ond ar wahân eu hanfon gan yr Asiantaeth yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.

Bydd holl swyddogaethau’r Asiantaeth yn yr Alban yn cael eu trosglwyddo i Safonau Bwyd yr Alban ddydd Mercher, 1 Ebrill 2015 a bydd trefniadau ar gyfer samplu gwyliadwriaeth yn cael eu cyfleu ar wahân i awdurdodau lleol yn yr Alban maes o law.

Diolch i’r holl randdeiliaid a helpodd yr Asiantaeth i lunio’r rhestr o flaenoriaethau. Bydd yr Asiantaeth yn cysylltu â’r rheiny a gyfrannodd yn unigol.

Llythyr i wahodd ceisiadau a phecyn cais

Gwahoddir awdurdodau gorfodi i gyflwyno cais erbyn 5pm ddydd Gwener, 13 Mawrth 2015, a hynny drwy anfon e-bost at samplinggrants@foodstandards.gsi.gov.uk.

Mae Atodiad C i’r ffurflen gais, sef y rhestr o brisiau bwydydd, yn mynnu bod rhaid cymryd rhai camau ychwanegol o dan flaenoriaeth samplu leol Rhif 2. Mae’r daenlen wedi’i diogelu, ac er ein bod wedi gwahodd ymgeiswyr i gynnig mwy nag un flaenoriaeth leol, ni allant ddyblygu’r rhes ar gyfer Blaenoriaeth 2. Oherwydd ei dyluniad, bydd yn caniatáu, ar gyfer un flaenoriaeth leol yn unig, nifer y samplau fesul chwarter, cyfanswm nifer y samplau a gynigiwyd a’r gost. Mae hyn yn iawn os hoffai awdurdodau lleol geisio am un flaenoriaeth leol yn unig, ond os dymunant geisio am fwy nag un flaenoriaeth leol, bydd angen iddynt:

  • dyblygu’r ffurflen gyfiawnhau fel sydd ei angen, gan lenwi un ar gyfer pob blaenoriaeth leol y maent yn ymgeisio amdani (fel sydd eisoes wedi’i nodi ar y rhestr o brisiau)
  • rhoi dadansoddiad, ar gyfer pob blaenoriaeth leol, o’r samplau a gynigiwyd a’r costau fesul sampl, a hynny yn eich e-bost eglurhaol i’r Asiantaeth
  • rhoi cyfanswm nifer y samplau lleol a gynigiwyd a chost cyfanswm nifer y samplau blaenoriaeth leol a gynigiwyd ar gyfartaledd, a hynny yn y rhestr o brisiau (yn yr unig res sydd ar gael)

Mae rhaglen samplu bwyd 2015/16 yn cwmpasu amrywiaeth eang o flaenoriaethau, gan gynnwys blaenoriaethau cemegol a dilysrwydd / labelu. Cafodd y blaenoriaethau hyn eu pennu drwy asesiad risg a gwybodaeth, yn ogystal â drwy anghenion polisi ehangach. Cafodd dull agored ei gymryd i bennu’r blaenoriaethau – casglu tystiolaeth a gwybodaeth gan gynrychiolwyr o’r maes gorfodi, y diwydiant a dadansoddwyr cyhoeddus, yn ogystal ag adrannau eraill y llywodraeth.

Bydd profion microbiolegol yn cael eu cynnal o dan raglen sy’n cael ei chynnal ar yr un pryd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr (neu raglenni cyfatebol mewn gwledydd eraill). Bydd yr Asiantaeth yn cydweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Lloegr ar eu rhaglen nhw.

Bydd rhywfaint o’r cyllid yn cael ei gadw’n ôl ar gyfer blaenoriaethau’r flwyddyn, yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol. Mae’r blaenoriaethau hyn fel arfer yn ymwneud â risgiau a digwyddiadau sy’n dod i’r amlwg.

Bydd gofyn i’r rheiny sy’n cymryd rhan ddefnyddio System Arolygu Bwyd y DU (UKFSS) er mwyn sicrhau bod canlyniadau ar gael mewn amser real, ac er mwyn helpu i sicrhau bod unrhyw gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd yn brydlon. I’r awdurdodau hynny sy’n defnyddio fersiwn gynharach o UKFSS yn hytrach na’r fersiwn gyfredol (fersiwn 9), mae’r Asiantaeth yn argymell yn gryf eich bod yn uwchraddio’ch fersiwn. Mae modd lawrlwytho’r fersiwn gyfredol yn rhad ac am ddim. I’r awdurdodau hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio UKFSS, mae cyllid o hyd at £2,000 ar gael gan yr Asiantaeth er mwyn dechrau defnyddio’r system. I gael rhagor o wybodaeth am uwchraddio neu am ddechrau defnyddio UKFSS, mae croeso i chi anfon e-bost at UKFSS@foodstandards.gsi.gov.uk neu ffonio Judith Taylor ar 020 7276 8633.

Rhagor yn yr adran hon