Alergedd ac Anoddefiad Bwyd

food intolerance
Gall alergeddau ac anoddefiadau bwyd newid bywydau. Yn y Deyrnas Unedig, maent yn effeithio ar oeddeutu 8% o blant a 2% o oedolion. Ym mis Rhagfyr 2014, bu newid yn y gyfraith mewn perthynas â sut mae busnesau yn darparu gwybodaeth am alergenau, er mwyn hwyluso'r broses o brynu bwyd neu fwyta allan i bobl sy'n dioddef ag alergedd neu anoddefiad bwyd.

Eich hawliau - y gyfraith â chi

O dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd, os yw'r cynhwysion isod mewn unrhyw fwyd neu ddiod sydd wedi ei becynnu ymlaen llaw a werthir yn y DU, mae'n rhaid eu datgan yn glir ar y label:

Infographic thumbnail: 14 allergens

 • seleri
 • grawnfwydydd sy'n cynnwys glwten (gan gynnwys gwenith, haidd, rhyg a cheirch)
 • cramenogion (gan gynnwys cimwch, crancod a chorgimychiaid)
 • wyau
 • pysgod
 • bys y blaidd (planhigyn cyffredin yr ardd; caiff hadau rhai mathau o fys y blaidd eu defnyddio weithiau i wneud blawd)
 • llaeth
 • molysgiaid (gan gynnwys cregyn gleision a wystrys)
 • mwstard
 • cnau coed – megis cnau almon, cnau cyll, cnau Ffrengig, cnau Brasil, cnau cashew, cnau pecan, cnau pistasio a chnau macadamia
 • pysgnau
 • hadau sesame 
 • ffa soia
 • sylffwr deucosid and sylffitau (cyffeithyddion a gaiff eu defnyddio mewn rhai bwydydd a diodydd)


Hefyd, mae'n ofynnol i fusnesau bwyd ddarparu gwybodaeth am unrhyw un o'r 14 alergen hyn a gaiff eu defnyddio fel cynhwysyn mewn unrhyw fwyd neu ddiod a gaiff ei werthu heb ddeunydd pecynnu, neu os caiff y bwyd neu ddiod ei lapio ar y safle. Gellir darparu'r wybodaeth hon yn ysgrifenedig neu ar lafar gan aelod o staff. Pan nad yw'r wybodaeth benodol am alergenau ar gael yn y modd hwn, mae'n rhaid dangos yn glir ble y gellir dod o hyd iddi.

Mae'r rheoliadau gwybodaeth am alergenau yn golygu:

 • gallwch ofyn am wybodaeth am yr 14 alergen, os cânt eu defnyddio fel cynhwysyn yn y bwyd rydych yn ei brynu, pan rydych yn bwyta allan ​
 • byddwch yn gweld cynhwysion alergenaidd wedi'u hamlygu (er enghraifft, gan ddefnyddio print bras, print italig neu brint lliw) ar fwydydd sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw

Ddim yn derbyn yr wybodaeth gywir?

Yn ​ôl y gyfraith, mae'n rhaid i fusnesau bwyd ddarparu gwybodaeth am alergenau ar 14 alergen penodol. Os ydych yn gofyn am wybodaeth ac mae'r busnes yn methu â'i darparu, gallwch siarad â rheolwr y busnes hwnnw. Os nad ydych yn fodlon â'r wybodaeth rydych yn ei derbyn gallwch roi gwybod i'r awdurdod lleol sy'n gyfrifol am y busnes hwnnw.

Tanysgrifio i gael rhybuddion alergedd

Mae'n bwysig eich bod yn ymddiried yn y bwyd rydych yn ei brynu. Gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost neu neges destun am ddim pob tro rydym yn cyhoeddi rhybudd alergedd am gynnyrch bwyd, gyda gwybodaeth am beth i'w wneud os ydych wedi ei brynu.

Rhagor yn yr adran hon