Arsenig mewn reis

rice in bowl
Mae’r ASB yn cyfrannu at drafodaethau yn Ewrop i bennu terfynau ar gyfer arsenig anorganig mewn reis a chynhyrchion reis. Mae’r UE ar fin cytuno ar y terfynau hyn.

Mae arsenig yn bresennol yn yr amgylchedd yn naturiol, ac felly mae’n treiddio i fwyd a dŵr ar lefelau gwahanol mewn gwahanol rannau o’r byd. Nid yw’n bosibl ei ddileu o fwyd. Ond, pe baem yn cael gormod o arsenig yn ein deiet, gallai niweidio ein hiechyd.

Mae reis yn dueddol o amsugno mwy o arsenig o’r amgylchedd na chnydau grawn eraill, er bod hyn yn gallu amrywio yn ôl y math o reis a’r dull o’i gynhyrchu. Mae’r arsenig mewn reis hefyd yn dueddol o fod ar ffurf anorganig sy’n fwy gwenwynig ac fe allai gynyddu’r risg o salwch, gan gynnwys canser.

Pa gamau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater hwn?

Mae ymdrechion rhyngwladol yn cael eu gwneud i ddeall y mater hwn yn well ac i baratoi cod ymarfer i’w ddefnyddio gan wledydd sy’n cynhyrchu reis er mwyn lliniaru lefelau’r arsenig mewn reis

  • Mae’r ASB yn cefnogi’r camau i bennu terfynau uchaf yn yr UE ar gyfer arsenig anorganig mewn reis a chynhyrchion reis. Erbyn hyn, mae systemau ar waith mewn labordai swyddogol i wirio cynhyrchion i sicrhau eu bod yn bodloni’r rheolau.​
  • Mae’r ASB yn gweithio’n galed yn Ewrop i sicrhau cytundeb cyn gynted â phosibl ar derfynau uchaf effeithiol a chymesur y gellir eu gorfodi ar gyfer arsenig mewn reis; i sicrhau bod terfynau llymach yn cael eu pennu ar gyfer reis a chynhyrchion reis i fabanod a phlant ifanc; ac i sicrhau bod y terfynau hyn yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Mae’r UE ar fin cytuno ar y terfynau hyn ac rydym yn disgwyl iddynt fod ar waith o ganol y flwyddyn y nesaf.
  • Mae terfynau uchaf yr UE ar gyfer halogion amgylcheddol yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a byddant yn cael eu hadolygu yn y dyfodol yng ngoleuni’r dystiolaeth a’r data diweddaraf – felly, gall fod cyfle i’w gostwng ymhellach maes o law.
  • Gweithgynhyrchwyr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y bwyd a gynhyrchir ganddynt yn cynnwys cyn lleied o arsenig ag sy’n rhesymol bosibl. Bydd hyn yn dal i fod yn wir pan fydd y terfynau uchaf ar waithMae Pwyllgor Codex (Alimentarius) ar Halogion mewn Bwyd yn paratoi Cod Ymarfer ar gyfer Atal a Lleihau Halogiad Arsenig mewn Reis er mwyn i gynhyrchwyr reis ddefnyddio lefelau rheoli. Mae’r ASB wedi sicrhau bod cyfle i arbenigwyr ddylanwadu ar y modd y mae’r ddogfen hon yn cael ei drafftio.
  • Mae’r ASB yn cynnal arolwg o fwydydd babanod, gan gynnwys ystyried i ba raddau y mae babanod yn dod i gysylltiad â chynhyrchion reis ac arsenig. Mae’r canlyniadau’n debygol o gael eu cyhoeddi yn y flwyddyn newydd, a bydd yr ASB yn ystyried a yw’r canlyniadau’n dangos bod angen cymryd rhagor o gamau i reoli risg er mwyn ategu terfynau uchaf yr UE.

Cyngor ynghylch yfed diodydd reis

Rydym yn cynghori na ddylid rhoi diodydd reis i blant bach (rhwng 1 a 4.5 oed) yn lle llaeth o’r fron, llaeth powdwr i fabanod neu laeth buwch, a hynny oherwydd eu bod yn yfed mwy o laeth, yn gyfrannol, na defnyddwyr eraill ac oherwydd bod pwysau eu cyrff yn llai na defnyddwyr eraill.

Mae nifer o ddewisiadau amgen ar gael i’r rheini ag alergedd neu anoddefiad i laeth buwch neu soia. Dylech ofyn am gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol (fel meddyg neu ddeietegydd) i sicrhau eich bod yn dewis llaeth amgen sy’n addas ar gyfer deiet iach a chytbwys.

Nid oes angen i unrhyw bobl eraill sy’n yfed diodydd reis newid eu deiet.

Ymchwil berthnasol (Saesneg yn unig)