Bisffenol A (BPA) – cwestiynau cyffredin

Sweet corn in a tin
Atebion yr ASB i gwestiynau cyffredin am Bisffenol A neu BPA.
Expand All Collapse All

Beth yw BPA?

Cemegyn cyfansawdd a ddefnyddir i gynhyrchu deunyddiau cynwysyddion plastig polycarbonad sy’n dod i gysylltiad â bwyd a’r haenau tu mewn i rai caniau bwyd a diod yw BPA.

Ydy BPA mewn bwyd yn niweidiol?

Gall ychydig bach iawn o BPA drosglwyddo o ddeunydd pecynnu i fwyd a diod. Ond, yn ôl arbenigwyr annibynnol, nid yw’r lefelau y mae pobl yn dod i gysylltiad â nhw’n niweidiol. Hyd yn oed pan fydd pobl yn dod i gysylltiad â lefelau uchel o BPA, mae astudiaethau annibynnol yn dangos bod pobl yn ei amsugno, ei ddadwenwyno a’i waredu’n gyflym.

Mae Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) wedi lleihau’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol yng ngoleuni’r ansicrwydd presennol ynghylch effeithiau posibl BPA ar iechyd. Ar hyn o bryd, mae’r BPA y mae pobl yn dod i gysylltiad ag ef drwy ddeunyddiau sydd mewn cysylltiad â bwyd yn sylweddol is na’r lefel newydd y gellir ei goddef yn ddyddiol, ac felly nid oes pryderon o ran iechyd. Ystyr y lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol yw swm y sylwedd cemegol yr amcangyfrifir y gall rhywun ei fwyta bob dydd drwy gydol ei oes heb achosi risg sylweddol i’w iechyd.

I gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y ddolen o dan ‘Gwefannau allanol’ ar y dudalen hon i ddarllen safbwynt diweddaraf Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) ar BPA.

Pryd wnaeth EFSA gyhoeddi’i adolygiad diweddaraf?

Ym mis Ionawr 2015, cyhoeddodd EFSA ei ailwerthusiad diweddaraf o’r BPA y mae pobl yn dod i gysylltiad ag ef a pha mor wenwynig yw BPA. Daeth arbenigwyr EFSA i’r casgliad nad yw BPA yn peri unrhyw risg i iechyd pobl o unrhyw oed (gan gynnwys plant heb eu geni, plant bach a phobl ifanc yn eu harddegau) ar sail y lefelau y maent yn dod i gysylltiad â nhw ar hyn o bryd.

Oes unrhyw reolau i ddiogelu defnyddwyr?

Oes. Mae deddfwriaeth Ewropeaidd ar gael sy’n cyfyngu’n benodol ar swm y BPA a gaiff drosglwyddo o ddeunyddiau plastig sydd mewn cysylltiad â bwyd i fwyd. Hefyd, o dan y Rheoliad Fframwaith Ewropeaidd (EC) 1935/2004, mae’n ofynnol sicrhau nad yw cyfansoddion unrhyw ddeunydd neu eitem yn trosglwyddo i fwyd ar lefel a allai beryglu iechyd pobl.

Pam fod rhai pobl yn pryderu am BPA?

Nid yw lefelau’r BPA a geir mewn bwyd o ddeunyddiau sydd mewn cysylltiad â bwyd yn peri pryder o ran iechyd.

Serch hynny, mae BPA yn un o blith nifer fawr o sylweddau a allai ryngweithio â’r system hormonau. Felly, mae rhai pobl yn honni ei fod yn ymyrryd â’r system endocrinaidd a bod dosau bach iawn yn gallu effeithio ar y system mewn ffyrdd nad ydynt i’w gweld o ran dosau mwy. Yn ei safbwynt ar BPA yn 2015, bu EFSA’n asesu’r posibilrwydd y gallai BPA gael effaith andwyol, gan gynnwys ymyrryd â’r system endocrinaidd, ac mae wedi ystyried hyn wrth ddod i’r casgliad nad yw dod i gysylltiad â BPA yn peri pryder o ran iechyd.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am BPA?

Cysylltwch â: 
Food Additives,
Flavourings and Contact Materials Branch
Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London
WC2B 6NH

E-bost: FoodContactMaterial@foodstandards.gsi.gov.uk

neu wefan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA).