Safbwynt drafft EFSA ar y risgiau sydd ynghlwm wrth BPA

Yn 2013, lansiodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) ymgynghoriad cyhoeddus dau gam ynghylch ei safbwynt drafft ar risgiau posibl bisffenol A (BPA) i iechyd y cyhoedd.

Bu cam cyntaf yr ymgynghoriad yn ystyried asesiad diwygiedig a chynhwysfawr EFSA o’r BPA y mae’r cyhoedd yn dod i gysylltiad ag ef yn Ewrop. Daeth arbenigwyr gwyddonol EFSA i’r casgliad dros dro fod pob grŵp yn y boblogaeth yn dod i gysylltiad â BPA yn bennaf drwy eu deiet a’u bod yn dod i gysylltiad â llai o BPA nag amcangyfrif blaenorol EFSA.

Bu ail gam yr ymgynghoriad, a ddaeth i ben ar 13 Mawrth 2014, yn ystyried ei asesiad o risgiau posibl BPA i iechyd pobl, gan argymell y dylid gostwng y lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol.

Pan fydd EFSA’n cyhoeddi ei safbwynt ar BPA – ar ôl ystyried y sylwadau a ddaeth i law drwy’r ymgyngoriadau hyn – bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ynghyd â’r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau’r UE, yn ystyried a oes angen cymryd unrhyw gamau i ddiogelu’r cyhoedd.

Expand All Collapse All

Casgliadau’r ASB

Mae’r ASB yn cefnogi’r dull a ddefnyddiwyd gan EFSA a’i gasgliad fod y dystiolaeth, at ei gilydd, yn dangos nad yw’r lefelau y mae pobl yn dod i gysylltiad â nhw ar hyn o bryd yn peri risg sylweddol i iechyd.

A fydd yr ASB yn adolygu ei chyngor am BPA yng ngoleuni safbwynt EFSA?

Bydd yr ASB yn ystyried ei chyngor a’i safbwynt ar BPA yng ngoleuni safbwynt terfynol EFSA. Bydd yn cydweithio ag aelod-wladwriaethau eraill yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd i ystyried a oes angen unrhyw fesurau eraill i reoli risg ac i sicrhau bod y mater yn cael ei reoli mewn ffordd gyson a chymesur sy’n seiliedig ar risg ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Pa astudiaethau sy’n cael eu cyflawni yn yr Unol Daleithiau a sut fydd yr astudiaethau hyn yn mynd i’r afael â’r materion sy’n peri ansicrwydd?

Mae Rhaglen Tocsicoleg Genedlaethol (NTP) yr Unol Daleithiau’n cyflawni astudiaeth hirdymor mewn llygod mawr sy’n ystyried cysylltiad cyn-enedigol ac ôl-enedigol â BPA. Bydd yr astudiaeth hon yn egluro a yw’r newidiadau yn y chwarren laeth a welwyd mewn rhai astudiaethau’n arwain at gynnydd yn nifer yr achosion o diwmorau mewn pobl.

Pryd mae Rhaglen Tocsicoleg Genedlaethol yr Unol Daleithiau’n bwriadu cwblhau ei hasesiad o’r materion sy’n peri ansicrwydd?

Disgwylir i’r asesiad gael ei gwblhau o fewn y pedair blynedd nesaf.

Os yw BPA wedi’i wahardd o boteli polycarbonad i fwydo babanod, pam na allwn ni hefyd wahardd BPA o ddeunyddiau eraill sydd mewn cysylltiad â bwyd?

Mae adolygiad cynhwysfawr EFSA yn darparu sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer penderfynu, ac nid yw’n awgrymu bod angen gwahardd BPA o ddeunyddiau eraill sydd mewn cysylltiad â bwyd.

Risgiau BPA

Na, mae EFSA wedi ystyried hyn yn ei safbwynt drafft ac mae wedi ystyried y materion sy’n peri ansicrwydd wrth bennu’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol. Cynigiodd y dylid pennu’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol ar sail dros dro hyd nes i ganlyniadau ymchwil Rhaglen Tocsicoleg Genedlaethol yr Unol Daleithiau ddod i law. Bydd yr ymchwil honno’n rhoi sylw i’r prif faterion sy’n peri ansicrwydd o ran effeithiau posibl BPA ar iechyd.

Os yw rhai materion yn dal i beri ansicrwydd, fel y nodir yn safbwynt EFSA, oni ddylai’r ASB wahardd BPA rhag ofn?

Na ddylai, gan fod EFSA wedi ystyried y materion sy’n peri ansicrwydd wrth bennu’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol.

BPA yn destun pryder i fenywod?

Na. Mae EFSA wedi pennu’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol dros dro ar lefel sy’n ystyried yr effeithiau hyn.

Y lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol

Mae hon yn enghraifft o lefel yn cael ei haddasu yng ngoleuni tystiolaeth wyddonol newydd, ond mae’r lefel amcangyfrifedig y mae pobl yn dod i gysylltiad â hi’n dal i fod yn is na’r lefel y gellir ei goddef yn ddyddiol ar ôl iddi gael ei gostwng.

Effaith dos isel

Bu EFSA’n ystyried ffenomenon yr ymateb anfonotonig i ddos ac mae wedi dod i’r casgliad nad oes digon o dystiolaeth ei fod yn digwydd. Cafodd yr adroddiadau ynghylch arsylwadau ar ddosau isel eu hasesu a’u hystyried gan EFSA pan fu’n mantoli’r dystiolaeth.