Bwydydd newydd

Gwybodaeth am fwydydd newydd, gan gynnwys asesu bwydydd newydd, bwyd o anifeiliaid wedi’u clonio a nanotechnoleg.

Y Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd

Corff anstatudol annibynnol o arbenigwyr gwyddonol sy’n rhoi cyngor i’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar unrhyw fater sy’n ymwneud â bwydydd newydd (gan gynnwys bwydydd a addaswyd yn enetig (GM)) a phrosesau newydd (gan gynnwys arbelydru bwyd) yw’r Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP).

Mae’r Pwyllgor yn asesu diogelwch unrhyw fwydydd neu brosesau newydd a gyflwynir i’w cymeradwyo o dan Reoliad (EC) 258/97 (y ‘Rheoliad Bwydydd Newydd’).

I gael mwy o wybodaeth am y Pwyllgor, gan gynnwys ei adroddiadau gwerthuso, cofnodion ei gyfarfodydd a’i adroddiadau blynyddol, defnyddiwch y ddolen isod. Mae’r adroddiadau blynyddol yn egluro’r gwaith a wnaed gan y pwyllgor yn ystod y flwyddyn adrodd ac mae’n rhoi rhestr lawr o aelodau’r Pwyllgor ac unrhyw fuddiannau sydd ganddynt.

Rhagor yn yr adran hon