Bwydydd newydd heb eu cymeradwyo

O bryd i’w gilydd, mae’r ASB yn dod i wybod am fwydydd neu gynhwysion bwyd sydd ar y farchnad yn y DU er nad ydynt wedi’u cymeradwyo fel bwydydd newydd yn ôl y gofyn. Ers mis Hydref 2013, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y bwydydd newydd hyn a allai fod heb eu cymeradwyo, sy'n cynnwys bwydydd a chynhwysion bwyd sy’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd, yn ogystal â’r rheini sydd eisoes wedi'u hadolygu.

Crynodeb

Pan fydd yr ASB yn dod i wybod am fwyd neu gynhwysyn bwyd sydd ar y farchnad yn y DU er nad yw wedi’i gymeradwyo fel bwyd newydd yn ôl y gofyn, bydd yr ASB yn gofyn am dystiolaeth bod y bwyd neu’r cynhwysyn bwyd yn cael ei fwyta i raddau helaeth yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) cyn mis Mai 1997. Os gellir darparu tystiolaeth o’r fath, nid yw’r Rheoliad Bwydydd Newydd yn berthnasol. Ond os na ellir darparu tystiolaeth o’r fath, ni ellir marchnata’r bwyd neu’r cynhwysyn bwyd yn gyfreithlon yn yr UE hyd nes iddo gael ei gymeradwyo.

Bwydydd sy’n cael eu hadolygu: bwydydd newydd a allai fod heb eu cymeradwyo

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw fwydydd na chynhwysion bwyd yn cael eu hadolygu fel bwydydd newydd a allai fod heb eu cymeradwyo. Pan fydd unrhyw fwydydd neu gynhwysion bwyd yn cael eu hadolygu, byddwn yn rhoi manylion mewn tabl isod.

Bwydydd sydd wedi’u hadolygu: statws

Cafodd nifer o fwydydd a chynhwysion bwyd eu hadolygu eisoes. Yn y tabl isod, nodir cyngor yr ASB ynghylch eu statws.

Bwyd sydd wedi'i adolygu
Bwyd neu gynhwysyn bwyd Disgrifiad Cyngor yr ASB ynghylch statws y bwyd newydd Cais gwreiddiol yr ASB am wybodaeth
Mango gwyrdd Affricanaidd, a’i rinau (Irvingia gabonensis) Mae cynhwysion sy’n dod o Irvingia gabonensis, ac eithrio’r hadau a rhinau dŵr syml yr hadau, yn newydd. Statws: mae’r ffrwyth a rhai rhinau penodol yn fwydydd newydd

Darllenwch lythyr mis Awst 2014
Darllenwch lythyr 23 Mai 2014
Acacia rigidula Defnyddir Acacia rigidula, a elwir hefyd yn bryslgwyn acasia du (blackbrush acacia), mewn atchwanegiadau bwyd yr honnir bod iddynt briodoleddau colli pwysau. Statws: bwyd newydd heb ei gymeradwyo

Darllenwch lythyr mis Awst 2014
Darllenwch lythyr mis Hydref 2013
Cetonau mafon Mae ceton mafon yn cael ei dynnu o fafon, neu’i syntheseiddio’n gemegol, a’i ddefnyddio ar ffurf grynodedig mewn atchwanegiadau bwyd yr honnir bod iddynt briodoleddau colli pwysau. Statws: mae rhai rhinau’n newydd

Darllenwch lythyr mis Mawrth 2014
Darllenwch lythyr mis Hydref 2013
Mesquite Coeden y ceir hyd iddi’n bennaf yn Ne America yw mesquite (Prosopsis pallida). Cafodd blawd a wnaed o’i godennau had ei werthu yn y DU. Statws: bwyd newydd heb ei gymeradwyo

Darllenwch lythyr mis Mai 2011
Darllenwch lythyr mis Mawrth 2011

Catalog bwydydd newydd yr UE

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cadw catalog o fwydydd a chynhwysion bwyd y cafodd eu statws ‘newydd’ ei adolygu ar lefel Ewropeaidd ers i’r Rheoliad Bwydydd Newydd ddod i rym yn 1997. Gallwch weld y catalog drwy ddefnyddio’r ddolen o dan ‘Gwefannau allanol’ ar y dudalen hon.