Bwydydd GM

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am waith yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar fwyd sydd wedi’i addasu’n enetig (bwyd GM).

Y Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP)

Corff anstatudol o arbenigwyr gwyddonol sy’n cynghori’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar unrhyw fater yn ymwneud â bwydydd newydd yw’r Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP). Mae’r maes hwn yn cynnwys bwydydd GM a phrosesau newydd.

Mae’r ACNFP, sy’n cynnal asesiadau diogelwch ar unrhyw fwyd neu broses newydd a gaiff ei gyflwyno i’w gymeradwyo, yn parhau i gynghori’r Asiantaeth ar fwydydd GM, er nad yw cymeradwyo bwydydd o’r fath bellach yn rhan o’r Rheoliad Bwydydd Newydd.

Tan fis Ebrill 2004, roedd cwmpas y ‘Rheoliad Bwydydd Newydd’ (Rheoliad Bwydydd Newydd (CE) 258/97) yn cynnwys yr holl fwydydd a gaiff eu cynhyrchu gan ddefnyddio organeddau wedi’u prosesu yn enetig, ond ar hyn o bryd mae bwydydd GM yn destun cymeradwyaeth o dan reoliad ar wahân, sef Rheoliad (CE) Rhif 1829/2003. Gallwch weld y ddau reoliad ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd drwy’r dolenni isod.
Caiff asesiadau diogelwch ar fwydydd GM eu cynnal gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA), sy’n ymgynghori â’r Asiantaeth o bryd i’w gilydd. Mae asesiadau yn cynnwys y posibilrwydd o effeithiau gwenwynig, maeth ac alergenaidd. Mewn rhai achosion, bydd yr Asiantaeth hefyd yn ceisio cyngor gan yr ACNFP.
Mae’r ACNFP hefyd yn cynghori’r Asiantaeth ar faterion GM eraill.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ACNFP, gan gynnwys ei adroddiadau gwerthuso, cofnodion ei gyfarfodydd ac adroddiadau blynyddol drwy glicio ar y ddolen isod (Saesneg yn unig).

Rhagor yn yr adran hon