Cyngor i bobl sy’n bwyta helgig a saethwyd â phlwm yn aml

Diweddarwyd ar:
16 Hydref 2015
Ers 2012, mae’r ASB yn cynghori y dylai pobl sy’n bwyta helgig a saethwyd â phlwm yn aml fwyta llai o gig o’r fath. O fwyta helgig a saethwyd â phlwm yn aml, gall pobl ddod i gysylltiad â lefelau o blwm a allai fod yn niweidiol.

I leihau’r risg o fwyta plwm, dylai pobl sy’n bwyta helgig a saethwyd â phlwm yn aml, yn enwedig cig anifeiliaid hela bach, fwyta llai ohono. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer grwpiau sy’n agored i niwed, fel plant bach a phlant, menywod beichiog a menywod sy’n ceisio beichiogi, gan fod plwm yn gallu niweidio’r ymennydd a’r system nerfol pan fyddant yn datblygu.

Nid yw pob anifail hela’n cael ei saethu â phlwm. Yn gyffredinol, mae’r helgig o anifeiliaid hela mawr sydd ar werth mewn archfarchnadoedd yn cael ei ffermio ac nid yw’n cynnwys unrhyw blwm o gwbl, neu ddim ond lefelau bach iawn ohono. Nid yw cyngor yr ASB yn berthnasol i bobl sy’n bwyta cig o’r fath. Os nad ydych yn sicr a yw’ch helgig wedi’i saethu â phlwm, dylech ofyn i’ch cyflenwr am wybodaeth.

Mae’r cyngor hwn yn seiliedig ar astudiaeth o bobl sy’n bwyta cig anifeiliaid hela gwyllt a gyflawnwyd gan yr ASB yn yr Alban ac a gyhoeddwyd yn 2012, yn ogystal â data a oedd yn bodoli eisoes am lefelau’r plwm mewn bwydydd o’r fath yn y DU.

Nid oes lefel ddiogel y cytunwyd arni o ran cymeriant plwm. Mae grwpiau gwyddonol arbenigol annibynnol ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cynghori y dylid lleihau’r plwm y mae pobl yn dod i gysylltiad ag ef cyhyd ag y bo modd.