Cyngor ar ddiogelwch bwyd a bagiau siopa amldro

Diweddarwyd ar:
30 Awst 2017
Woman shopping at the market
Nid yn y cartref yn unig y dylech roi arferion hylendid da ar waith, ond hefyd wrth siopa am fwyd. Dilynwch ein cyngor er mwyn lleihau'r perygl o groeshalogi wrth ddefnyddio bagiau siopa amldro, megis bagiau plastig arferol a 'bagiau am oes'.

Gall bwyd amrwd (cig amrwd, pysgod amrwd a physgod cregyn*, llysiau rhydd sydd â phridd arnynt a wyau) gynnwys germau ar yr arwyneb a all achosi gwenwyn bwyd. Gall hyd yn oed bwydydd wedi'u lapio megis cyw iâr, pysgod ffres, ac ati, gynnwys olion bygiau niweidiol ar du allan y deunydd pecynnu. Er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o gael gwenwyn bwyd a'r risg o groeshalogi, rhowch y camau synnwyr cyffredin hyn ar waith wrth siopa am fwyd.

  • Dylech bacio cynhyrchion bwyd amrwd mewn bag ar wahân i fwyd parod i'w fwyta bob amser
  • Golchwch eich dwylo ar ôl cyrraedd adref

 *Mae hyn yn cyfeirio'n benodol at gynhyrchion pysgod a physgod cregyn y bwriedir eu coginio cyn eu bwyta. Yn ddelfrydol, dylech storio cynhyrchion pysgod amrwd parod i'w bwyta y bwriedir eu bwyta'n amrwd, megis sushi, sashimi ac eog mwg, ar wahân i weddill eich siopa.

Defnyddio 'bagiau am oes' yn ddiogel

Defnyddiwch fagiau ar wahân ar gyfer bwyd amrwd a bwyd parod i'w fwyta

  • Cyn i chi fynd i siopa, cofiwch wneud yn siwr fod gennych chi ddigon o 'fagiau am oes' i gario popeth fel y gallwch gadw'r bwyd amrwd mewn bagiau ar wahân. Yn ddelfrydol, dylech fod â digon o fagiau i gario bwydydd amrwd, bwydydd parod i'w bwyta a nwyddau nad ydynt yn fwyd, megis powdwr golchi, ar wahân.
  • Dylech gadw digon o 'fagiau am oes' ar gyfer bwyd amrwd yn unig, ac ni ddylech ddefnyddio'r un bagiau eto ar gyfer bwydydd parod i'w bwyta neu ar gyfer cario eitemau eraill i'r cartref.

Dewis a dethol
Os ydych yn penderfynu prynu 'bag am oes', mae sawl gwahanol fath, o ran defnydd, maint a steil, ar werth mewn archfarchnadoedd. Yn gyffredinol, bydd 'bag am oes' plastig arferol yn costio 10 ceiniog, ond bydd gwahanol fathau ychydig yn ddrytach. Dylech ystyried pa fag sy'n gweddu i'ch anghenion chi. Er enghraifft, efallai y byddwch chi eisiau rhoi'ch 'bag am oes' yn y peiriant golchi er mwyn sicrhau ei fod yn aros yn hylan. Felly, bag cotwm fyddai fwyaf addas i chi.

Labelu eich bagiau
Bydd gan rai 'bagiau am oes' labeli er mwyn i chi nodi arnynt sut ydych chi am eu defnyddio (er enghraifft, cynhyrchion cig a physgod amrwd, bwyd parod i'w fwyta neu nwyddau nad ydynt yn fwyd megis powdwr golchi). Os nad oes label ar y bag, gallech un ai ddefnyddio cod lliw ar eich bagiau (neu eu trefnu yn ôl thema os oes cynllun penodol ar y bag) neu ysgrifennu ar y bag er mwyn eich helpu i chi gadw eitemau amrwd ar wahân.

Defnyddio bagiau rhewgell yn yr haf
Os yw'r tywydd yn gynnes, dylech ystyried defnyddio bagiau rhewgell wedi'u hinswleiddio. Bydd hyn yn eich helpu i gadw nwyddau darfodus ar dymheredd is am gyfnod hirach, yn arbennig os cânt eu cadw yng nghist y car yn ystod misoedd yr haf. Ni ddylech gadw bwydydd darfodus ar dymheredd ystafell yn hirach na sydd rhaid.

Gwnewch yn siŵr nad yw'r bwyd yn gollwng yn eich bagiau
Cofiwch edrych a oes rhywbeth wedi diferu yn eich bagiau (er enghraifft suddion cig amrwd neu bridd) ar ôl pob defnydd. Os oes rhywbeth wedi diferu, trochi neu ddifrodi, yn ddelfrydol dylid defnyddio 'bagiau am oes' plastig ar gyfer rhywbeth arall (lle na fydd risg i ddiogelwch) neu brynu rhai newydd. Gellir rhoi 'bagiau am oes' cotwm neu ffabrig yn y peiriant golchi i'w glanhau. Hyd yn oed os nad oes unrhyw beth wedi diferu neu staenio ar ôl defnyddio'r bagiau sawl gwaith, rydym yn argymell i chi roi 'bagiau am oes' cotwm/ffabrig yn y peiriant golchi yn rheolaidd os ydynt wedi cael eu defnyddio i gario nwyddau amrwd.

Amnewid hen fagiau plastig
Gellir amnewid 'bagiau am oes' 10 ceiniog arferol sydd wedi'u difrodi neu sy'n hen yn rhad ac am ddim yn yr archfarchnad lle y'u prynwyd yn wreiddiol. Felly, gallai prynu 'bagiau am oes' eich helpu i arbed arian yn y tymor hir. Dylech wirio polisi 'bagiau am oes' eich manwerthwr

Rhagor o wybodaeth