Dulliau ymgynghori'r Asiantaeth Safonau Bwyd

Caiff ein dull ni o ymgynghori ei esbonio yn y datganiad polisi hwn, a'i nod yw rhoi gwybod i chi a rhanddeiliaid eraill am sut rydym yn ceisio safbwyntiau, a'u hystyried, wrth greu deddfwriaeth, canllawiau a phenderfyniadau am bolisi.

Pam rydym yn ymgynghori

Mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod y penderfyniadau rydym yn eu gwneud wedi eu llywio gan wybodaeth, ac mae ymgynghori â chi yn hanfodol er mwyn sicrhau bod ein penderfyniadau yn cymryd i ystyriaeth safbwyntiau perthnasol. Rydym yn cynghori ar newidiadau i gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, ac ar unrhyw gynnig polisi, gan gynnwys canllawiau, sy'n effeithio ar randdeiliaid.

Mae ein proses ymgynghori yn dilyn Egwyddorion Ymgynghori Swyddfa'r Cabinet ac mae'n cydymffurfio â Chod y Rheoleiddwyr.

Gyda phwy rydym yn ymgynghori

Rydym yn ceisio ymgynghori â’r holl randdeiliaid perthnasol ac rydym yn diweddaru ein cronfa ddata rhanddeiliaid yn rheolaidd. Fel arfer, mae ymgynghoriadau ar wahân ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Caiff y canlyniadau eu hystyried ar y cyd, ond ar adegau, caiff gwahanol benderfyniadau eu gwneud ar gyfer gwahanol wledydd.

Ar gyfer pob ymgynghoriad unigol, rydym yn ceisio nodi rhanddeiliaid a fydd yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol, neu sydd ag arbenigedd penodol yn y pwnc dan sylw. Rydym yn ystyried p'un a fyddai cynigion yn effeithio ar grwpiau rhanddeiliaid penodol, gan gynnwys grwpiau lleiafrifol neu'r rheiny a fyddai'n llai tebygol o ymateb i ymgynghoriadau'r llywodraeth fel arfer, ac rydym yn ymdrechu i'w cynnwys yn y broses ymgynghori fel bod y cyfle ganddynt i ymateb.

Sut rydym yn ymgynghori

Rydym yn ymgynghori drwy amryw ddulliau, gan gynnwys rhai ffurfiol ac anffurfiol, ac rydym yn addasu ein dulliau yn ddibynol ar y mater dan sylw. Ein nod yw ymgysylltu â'n rhanddeiliaid mewn modd ystyrlon yn ystod y broses o wneud penderfyniadau.

Ar gyfer newidiadau polisi a deddfwriaethol arwyddocaol, byddwn yn ymgynghori'n ffurfiol. Rydym yn cyhoeddi pob ymgynghoriad ar ein gwefan ac yn hysbysu ein rhanddeiliaid drwy e-bost. I'r rheiny nad ydynt â mynediad at e-bost, rydym yn anfon copi papur atynt. Yn gyffredinol, rydym yn cyhoeddi ymgynghoriadau ffurfiol am o leiaf 12 wythnos, ond rydym yn ystyried cyfnod byrrach neu ddulliau ymgynghori amgen ar gyfer rhai materion pwysicach neu faterion llai.

Rydym yn ategu ymgynghoriadau ysgrifenedig ffurfiol â dulliau ymgysylltu eraill sy'n gweddu anghenion y rhanddeiliaid, ac sydd fwyaf effeithiol wrth ystyried y mater dan sylw yn yr ymgynghoriad. Mewn rhai achosion, rydym yn dibynnu ar ddulliau anffurfiol yn unig, cyn belled â'u bod yn gymesur a'i bod yn briodol i wneud hyn.

Rydym yn defnyddio'r dulliau ymgynghori canlynol:

  • anfon llythyrau at bawb sydd â diddordeb er mwyn clywed eu safbwyntiau.
  • cyfarfodydd un i un ag unigolion neu grwpiau bach o randdeiliaid
  • cyfarfodydd cyhoeddus
  • grwpiau ffocws, rhwydweithiau proffesiynol neu gyhoeddus

Rydym yn cymryd i ystyriaeth anghenion mynediad a gallwn ddarparu'r dogfennau ymgynghori ar fformatau amgen megis Braille.

Yn ein dogfennau ymgynghori, ein nod yw:

  • defnyddio iaith glir ac osgoi jargon, talfyriadau ac acronymau lle bo'n bosibl
  • bod yn glir am ba benderfyniadau y gall rhanddeiliaid ddylanwadu arnynt, drwy fod yn glir am gwmpas ein hymgynghoriadau, ac am yr hyn rydym yn ceisio safbwyntiau
  • darparu gwybodaeth glir am sut mae ymateb a chymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ymgysylltu
  • darparu asesiad o effaith unrhyw gynigion er mwyn nodi'r manteision, y costau a'r risgiau
  • esbonio beth fydd yn digwydd pan ddaw'r ymgynghoriad i ben.

Fel arfer, rydym yn gofyn cwestiynau penodol sy'n canolbwyntio ar y prif faterion er mwyn annog rhanddeiliaid i ddarparu tystiolaeth er mwyn cefnogi eu safbwyntiau.

email alerts icon Tanysgrifiwch i glywed am ymgynghoriadau newydd drwy e-bost

Sut y gallwch chi ymateb

Rydym yn ceisio bod mor hyblyg â phosibl o ran y modd rydym yn derbyn ymatebion i ymgynghoriadau, gan gynnwys drwy e-bost, llythyr, ffôn, neu wyneb yn wyneb mewn cyfarfod.

Beth rydym yn ei wneud gyda'ch ymatebion

Rydym yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi adroddiad ar ein gwefan sy'n crynhoi'r ymatebion sydd wedi dod i law a'n safbwyntiau arnynt o fewn tri mis i ddyddiad cau'r ymgynghoriad. Mae copi papur o'r crynodeb ar gael ar gais i'r rheiny nad ydynt â mynediad at y rhyngrwyd. Mae copïau o'r holl ymatebion ar gael ar gais.

Pan fo ymatebwyr wedi anfon ffurflen 'Cyhoeddi Data Personol' sy'n gofyn i beidio â datgelu eu manylion personol, rydym yn parchu hyn drwy ddileu gwybodaeth bersonol yn ôl y gofyn, cyn cyhoeddi'r ymateb neu adroddiad cryno o'r ymatebion ar ein gwefan. Pan fo ymatebwyr wedi gofyn i gadw eu gwybodaeth yn gyfrinachol, rydym yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chyfraith Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys eithriadau perthnasol.

Mae unrhyw wybodaeth arall a gedwir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn destun darpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, ac mae'n bosibl y bydd yn cael ei chyhoeddi a/neu'i datguddio mewn ymateb i gais oni bai ei bod wedi'i heithrio o dan ddarpariaethau'r ddeddfwriaeth. Gellid cadw gwybodaeth a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriad yn ôl rhag ei datguddio os oes eithriadau perthnasol yn gymwys.

Cynllun Iaith Gymraeg

Pan fo'n briodol, rydym yn cynhyrchu ymgynghoriadau yn y Gymraeg ac yn Saesneg, a hynny yn unol â'n Cynllun Iaith Gymraeg. O ran cyfieithu, mae'r cynllun yn caniatáu eithriadau pan fo'r ddogfen yn dechnegol ei natur neu wedi'i hanelu at gynulleidfa arbenigol neu gyfyngedig. Ni chaiff atodiadau eu cyfieithu, ond caiff crynodebau o ymatebion eu cyfieithu.

 

Rhagor o wybodaeth

Cymru:
Tîm Polisi Rheoleiddio
E-bost: food.policy.wales@foodstandards.gsi.gov.uk
Ffôn: 02920 678911

Caiff y datganiad hwn ei adolygu o leiaf bob tair blynedd.