Sut i gael barbeciw diogel

Mae pawb eisiau mwynhau barbeciw bendigedig sydd hefyd yn ddiogel i deulu a ffrindiau, ac mae’n gallu bod yn llawer mwy diogel os ydym ni’n paratoi ymlaen llaw. Gallwch atal bygiau gwenwyn bwyd rhag cynyddu drwy ddilyn y camau syml hyn.

man and woman eating at barbecue party

Os ydych am gael barbeciw bendigedig sydd hefyd yn ddiogel i'ch teulu a'ch ffrindiau, ewch ati i ddilyn y camau syml hyn i osgoi bygiau gwenwyn bwyd.

1. Coginio ymlaen llaw

Mae'n syniad da coginio cyw iâr (gan gynnwys cyw iâr ar yr asgwrn) yn y popty cyn ei orffen ar y barbeciw. Bydd eich ffrindiau a'ch teulu yn dal i brofi'r blas barbeciw arbennig hwnnw, a byddwch chi'n gwybod eich bod wedi coginio'r cyw iâr yn drylwyr. Gallwch ddefnyddio'r dull hwn gyda selsig, byrgyrs a kebabs hefyd os ydych yn coginio i nifer fawr o bobl. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych yn gweini bwyd heb ei goginio'n drylwyr.

2. Os yw'n ddu, nid yw'n dda!

Ewch ati i goginio'ch bwyd barbeciw yn drylwyr. Dylech sicrhau bod dofednod (poultry), porc, byrgyrs, selsig a kebabs yn stemio'n boeth, ac nad oes cig pinc ar y tu mewn. Bydd troi cig yn rheolaidd a'i symud o gwmpas y barbeciw yn help i goginio'r cig yn fwy trylwyr. Os yw'r cig yn ddu ar y tu allan, nid yw hynny bob amser yn golygu ei fod wedi'i goginio ar y tu mewn, felly mae'n fwy diogel i dorri i mewn i fyrgyrs, selsig a chyw iâr. Os ydych yn amau nad yw'r cig wedi'i goginio'n drylwyr, dylech barhau â'r coginio.

3. Mae barbeciws tafladwy yn cymryd mwy o amser

Mae barbeciws tafladwy yn cymryd mwy o amser i gynhesu a choginio bwyd. Dylech wirio bob amser bod eich cig wedi'i goginio'n drylwyr cyn ei weini.

4. Atal croeshalogi

Dylech storio cig amrwd ar wahân cyn ei goginio a defnyddio offer coginio, platiau a byrddau torri gwahanol ar gyfer bwyd amrwd a bwyd sydd wedi'i goginio. Dylech olchi'ch dwylo yn drylwyr bob amser â sebon a dwr poeth, a'u sychu cyn cyffwrdd â bwyd i'ch barbeciw. Dylech hefyd wneud hyn ar ôl cyffwrdd â bwydydd amrwd gan gynnwys cig, pysgod, wyau a llysiau.

5. Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd

Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd na chig amrwd arall, mae hyn yn tasgu germau. Bydd ei goginio yn lladd unrhyw facteria sydd arno, gan gynnwys campylobacter. Gan fod dŵr yn tasgu germau, gall golchi cyw iâr neu gig arall ledaenu bygiau peryglus i'ch dwylo, dillad, offer coginio a byrddau torri.

6. Cofiwch gadw platiau a chyllyll a ffyrc ar wahân i gig a physgod amrwd

Cofiwch gadw platiau a chyllyll a ffyrc ar wahân i gig a physgod amrwd. Peidiwch byth a rhoi bwyd i'ch gwesteion ar blât sydd wedi cael cig amrwd arno, a pheidiwch â defnyddio cyllyll a ffyrc neu sawsiau sydd wedi dod i gysylltiad â chig amrwd. Does dim pwynt paratoi gwledd anhygoel os ydych chi'n mynd i fod yn gweini germau hefyd.