Lefelau campylobacter ar gyw iâr ffres ar y pwynt gwerthu – Ail flwyddyn yr arolwg (Gorffennaf 2015 - Gorffennaf 2016)

Diweddarwyd ar:
18 Tachwedd 2015
Mae'r arolwg hwn, sy'n flwyddyn o hyd, yn edrych ar lefelau campylobacter ar gyw iâr cyfan ffres wedi'i oeri, yn ogystal â'r deunydd pecynnu. Mae'r arolwg yn bwriadu profi mwy na 4,000 o samplau o gywion ieir cyfan a brynwyd o safleoedd manwerthu, siopau annibynol llai a siopau cig yn y Deyrnas Unedig. Mae'r set gyntaf o ganlyniadau (mis Gorffennaf 2015 tan fis Medi 2015) bellach ar gael.

Canlyniadau'r chwarter cyntaf (cyhoeddwyd mis Tachwedd 2015)

Mae canlyniadau'r profion a gynhaliwyd yn y chwarter cyntaf, rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2015, yn dangos bod nifer yr adar sydd â'r lefelau halogi uchaf wedi gostwng o'i gymharu â nifer yr adar a brofwyd yn ystod yr un misoedd y llynedd. Aeth y diwydiant ati i gytuno ar darged, ac mae'r targed presennol yn canolbwyntio ar yr adar hyn sydd wedi'u halogi fwyaf, sy'n gyfwerth â dim mwy na 7% o'r cyw iâr mewn siopau sydd â'r lefelau halogi uchaf. Dengys ymchwil mai lleihau cyfran yr adar yn y categori hwn fydd yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf ar iechyd y cyhoedd.

Mae data newydd yn dangos bod 15% o gyw iâr wedi profi'n bositif am y lefelau halogi uchaf. Mae hynny'n ostyngiad ar y 22% a brofodd yn bositif rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2014. Roedd campylobacter yn bresennol ar 76% o samplau cyw iâr. Mae hynny'n ostyngiad ar yr 83% a oedd yn cynnwys campylobacter yn yr un misoedd y llynedd.

Mae canlyniadau'r chwarter cyntaf yn dangos bod:

  • 15% o gyw iâr wedi profi'n bositif am campylobacter uwchben y lefel halogi uchaf*
  • 76% o gyw iâr wedi profi'n bositif am bresenoldeb campylobacter
  • 0.3% o ddeunydd pecynnu wedi profi'n bositif ar y lefel halogi uchaf
  • 6% o ddeunydd pecynnu wedi profi'n bositif am bresenoldeb campylobacter

*Mwy na 1,000 o unedau ffurfio cytref fesul gram (cfu/g) Mae'r unedau hyn yn dangos graddau'r halogi ar bob sampl.

Yn ystod y chwarter cyntaf, profwyd 1,032 o samplau cyw iâr cyfan, ffres, wedi'i oeri ac a gynhyrchwyd yn y Deyrnas Unedig (DU), yn ogystal â'r deunydd pecynnu. Prynwyd y cyw iâr o siopau mawr yn y DU, yn ogystal â siopau annibynnol bach a siopau cig bach. Dechreuodd y gwaith samplu fel rhan o'r arolwg newydd ym mis Gorffennaf 2015.

Mae'r ASB wedi bod yn profi cyw iâr am Campylobacter ers mis Chwefror 2014, ac mae'n cyhoeddi'r canlyniadau fel rhan o'i hymgyrch i ddod â'r gadwyn fwyd gyfan ynghyd er mwyn mynd i'r afael â'r broblem. Campylobacter yw'r math mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y DU, ac mae'n gwneud tua 280,000 o bobl yn sâl bob blwyddyn.

Yn debyg i'r arolwg blaenorol, mae'r data'n dangos bod canlyniadau'r manwerthwyr yn amrywio. Mae canlyniadau'r profion a gynhaliwyd ar gyw iâr o Co-op a Waitrose yn dangos bod y ddau wedi lleihau cyfran y cyw iâr maent yn ei werthu sydd wedi'i halogi fwyaf.

Manwerthwr

Nifer y samplau

% o samplau croen a brofodd yn bositif am campylobacter

% o samplau croen dros 1000 cfu/g

% o samplau deunydd pecynnu a brofodd yn bositif am campylobcater

Aldi

99

76.8 (67.2 - 84.7)

9.1 (4.2 - 16.6)

3.0 (0.6 - 8.6)

Asda

102

76.5 (67.3 - 84.5)

23.5 (15.7 - 33.0)

8.8 (4.1 - 16.1)

Co-op

106

72.6 (62.8 - 80.7)

4.7 (1.5 - 10.7)

4.7 (1.5 - 10.7)

Lidl

101

65.3 (56.0 - 75.1)

11.9 (6.3 - 19.8)

7.9 (3.5 - 15.0)

M&S

104

82.7 (74.0 - 89.4)

18.3 (11.4 - 27.1)

1.0 (0.0 - 5.2)

Morrisons

109

86.2 (78.3 - 92.1)

25.7 (17.8 - 34.9)

14.7 (8.6 - 22.7)

Sainsbury's

108

80.4 (71.8 - 87.5)

17.8 (11.0 - 26.3)

5.6 (2.1 - 11.7)

Tesco

110

76.4 (67.3 - 83.9)

10.0 (5.1 - 17.2)

1.8 (0.2 - 6.4)

Waitrose

98

59.2 (48.6 - 68.5)

4.1 (1.1 - 10.1)

9.2 (4.3 - 16.7)

Eraill**

95

71.6 (62.0 - 80.8)

18.0 (10.5 - 26.3)

9.6 (4.2 - 15.9)

Cyfanswm

1,032

76.3 (73.3 - 79.2)

14.9 (12.5 - 17.4)

6.4 (4.9 - 8.0)

**Mae'r categori 'Eraill' yn cynnwys archfarchnadoedd lle, yn ôl data gan Kantar yn 2010, caiff ei chyfran o'r farchnad ei barnu yn 'fach': e.e. Iceland, yn ogystal â siopau cornel, siopau annibynnol, siopau cig ac ati.

Darllenwch stori newyddion 19 Tachwedd 2015

Canlyniadau'r ail chwarter

Cyhoeddir y canlyniadau yn 2016 (dyddiad i'w gadarnhau).

Canlyniadau'r trydydd chwarter

Cyhoeddir y canlyniadau yn 2016 (dyddiad i'w gadarnhau).

Canlyniadau'r pedwerydd chwarter

Cyhoeddir y canlyniadau yn 2016 (dyddiad i'w gadarnhau).

Rhagor yn yr adran hon