Strategaeth clefydau a gludir gan fwyd

food poisoning salmonella
Diogelwch bwyd yw prif flaenoriaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), ac mae lleihau clefydau a gludir gan fwyd yn amcan allweddol o ran sicrhau diogelwch bwyd.

Ers i’r Asiantaeth gael ei ffurfio yn 2000, mae lefelau clefydau a gludir gan fwyd sy’n cael eu hachosi gan rhai pathogenau wedi gostwng yn sylweddol. Er hynny, mae cost a baich clefydau a gludir gan fwyd yn y DU yn annerbyniol o uchel o hyd. Mae modd rhwystro’r mwyafrif o achosion o salwch a gludir gan fwyd, ac mae’n bosibl lleihau lefelau clefydau.

Nod Strategaeth Clefydau a Gludir gan Fwyd ddiwygiedig yr ASB hyd at 2015 yw mynd i’r afael â chlefydau a gludir gan fwyd drwy dargedu’r pathogenau sy’n achosi’r baich mwyaf. Mae dadansoddiad o’r gadwyn fwyd yn dangos mai lleihau a rheoli’r pathogenau isod fyddai mwyaf buddiol i iechyd y cyhoedd:

  • Campylobacter (sy’n gyfrifol am y mwyafrif o achosion o wenwyn bwyd)
  • Listeria monocytogenes (sy’n gyfrifol am y mwyafrif o farwolaethau sy’n gysylltiedig â gwenwyn bwyd)
  • feirysau (sy’n gyfrifol am gynyddu nifer yr achosion)

Mae’r strategaeth yn seiliedig ar ymagwedd o’r ‘fferm i’r fforc’, gyda’r nod o leihau nifer y bwydydd sy’n cael eu halogi wrth gynhyrchu a phrosesu, a hyrwyddo arferion hylendid bwyd da yn y gegin, yn y cartref ac yn fasnachol.

Mae’r Asiantaeth yn mynd i’r afael â phathogenau pwysig eraill, fel E.coli O157 a salmonela, drwy ffrydiau gwaith eraill.

Mae’r ASB yn parhau i godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o glefydau a gludir gan fwyd drwy Ymgyrch Hylendid Bwyd sy’n pwysleisio negeseuon diogelwch bwyd effeithiol.