Norofeirws

norovirus
Norofeirws, a elwir fel rheol yn fyg chwydu’r gaeaf, yw achos mwyaf cyffredin afiechyd heintus yn y coluddion, sy’n achosi dolur rhydd a chwydu, yn y DU. Mae’r adran hon yn egluro’r gwaith sy’n cael ei wneud i leihau norofeirws a gludir gan fwyd, dan Strategaeth Clefydau a Gludir gan Fwyd yr Asiantaeth.

Roedd yr Ail Astudiaeth o Afiechyd Heintus y Coluddion yn y Gymuned (astudiaeth IID2) a gyhoeddwyd ym mis Medi 2011 yn awgrymu bod tua 3 miliwn o achosion o norofeirws yn y DU bob blwyddyn.

Er y caiff y rhan fwyaf ohonynt eu hachosi gan gyswllt ag unigolyn sydd wedi’i heintio, caiff cyfran ohonynt eu hachosi gan fwyd a diod sydd wedi’u halogi. Yn 2011, amcangyfrifid bod 314,000 o achosion o haint norofeirws a gludwyd gan fwyd yn y DU.

Atal achosion o halogi a heintio

Y ffordd fwyaf effeithiol o atal norofeirws rhag ymledu, boed rhwng pobl neu gan fwyd sydd wedi’i halogi gan y sawl sy’n ei drin a’i drafod, yw sicrhau bod pobl yn glynu wrth arferion da o ran hylendid personol, yn enwedig o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd ac yn effeithiol.

Mae’r Asiantaeth wedi cyhoeddi cyngor i fusnesau yn y canllawiau isod ynghylch addasrwydd i weithio ar gyfer y sawl sy’n trin a thrafod bwyd, ‘Pobl sy’n trin bwyd: digon iach i weithio?’. Mae’n bwysig nad yw’r sawl sy’n trin a thrafod bwyd, boed mewn lleoedd sy’n cynhyrchu bwyd neu mewn lleoliadau arlwyo, yn mynd i’r gwaith tra byddant yn dioddef o ddolur rhydd ac yn chwydu, ac ni ddylent ddychwelyd i’r gwaith oni bai bod eu symptomau wedi stopio ers 48 awr.

Y rhaglen feirysau a gludir gan fwyd

Mae rhaglen ymchwil wedi cael ei datblygu i wella ein dealltwriaeth o norofeirws a gludir gan fwyd, ac effaith y gadwyn fwyd ar salwch a achosir gan norofeirws yn y DU. Bydd canlyniadau’r ymchwil yn llywio rhaglen rheoli risg norofeirws, a fydd yn seiliedig ar dystiolaeth, a byddant yn helpu i nodi ymyriadau posibl i atal y pathogen rhag cael ei ledaenu gan fwyd. Mae’r rhaglen ymchwil hon yn rhan o Strategaeth Clefydau a Gludir gan Fwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae gweithgarwch ac ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn canolbwyntio ar norofeirws a gludir gan fwyd mewn tri maes allweddol:

  • y sawl sy’n trin bwyd
  • pysgod cregyn
  • cynnyrch ffres.

Gellir gweld manylion ein gwaith yn y meysydd hyn ar y dudalen ‘Rhagor o wybodaeth am norofeirws’ isod.

Related pages

More in this section