Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB)

sink washing hands
Mae Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB) yn becyn sy'n cynnig ffordd arloesol ac ymarferol i reoli diogelwch bwyd. Nod y pecyn hwn yw helpu busnesau bach i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith, a'u helpu hefyd i gydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd.

Mwy am y pecynnau

'Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell'

Mae nifer o becynnau SFBB ar gael, gyda phob un wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion penodol gwahanol fathau o fusnesau bwyd. Cynigir pecyn i fusnesau arlwyo bach, busnesau manwerthu bach a bwytai a busnesau tecawê sy'n paratoi gwahanol fathau o fwydydd. Ceir hefyd becyn llai ar gyfer gartrefi gofal, i'w ddefnyddio law yn llaw â'r pecyn i arlwywyr a phecyn arbennig ar gyfer gofalwyr plant.

Yn ogystal â'r pecynnau SFBB, rydym wedi cyhoeddi cyflwyniad i hylendid bwyd 'Gweithio gyda bwyd? Yr hyn y mae angen i chi ei wybod cyn dechrau' yn ogystal â DVD Cymraeg, er mwyn helpu busnesau bach i ddefnyddio SFBB a hyfforddi eu staff ar y pecynnau.

Dim ond fel fersiynau PDF i'w lawrlwytho y mae'r pecynnau hyn ar gael ar hyn o bryd. Os ydych chi'n dymuno lawrlwytho ac argraffu pecyn, cliciwch ar un o'r dolenni isod a fydd yn mynd â chi at y pecyn perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y pecynnau Cymraeg, mae croeso i chi gysylltu ag Uned Iaith Gymraeg yr Asiantaeth drwy ffonio 02920 67 8970 neu anfon e-bost at welsh.language.translation.unit@foodstandards.gsi.gov.uk.

Rhagor yn yr adran hon