Canllawiau listeria i sefydliadau gofal iechyd a gofal cymdeithasol

Diweddarwyd ar:
28 Mehefin 2016
Mae'r canllawiau hyn ar gyfer sefydliadau gofal iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn helpu i leihau'r risg bod grwpiau sy'n agored i niwed yn dal listeriosis.

Y canllawiau

Perthnasol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer:

  • sefydliadau gofal iechyd a gofal cymdeithasol sy'n darparu bwyd i gleifion/preswylwyr sy'n agored i niwed gan listeriosis.

Diben

Nod y canllawiau yw helpu'r sefydliadau hyn bennu pa gamau y gellir eu rhoi ar waith er mwyn lleihau'r risg o Listeria monocytogenes mewn bwyd sy'n barod i'w fwyta, ac i ategu arferion da y diwydiant bwyd.

Statws cyfreithiol

Darperir cyngor ar ofynion cyfreithiol deddfwriaethau diogelwch a hylendid bwyd (manylir ar y ddeddfwriaeth berthnasol yn adran 5), ac mae'n cynnwys enghreifftiau o arferion da sydd wedi'u nodi'n glir drwy gydol y ddogfen gan flychau arferion da

Nid yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi ddilyn arfer da. Ni all y nodiadau canllaw ar ofynion cyfreithiol ymdrin â phob sefyllfa ac efallai y bydd angen i chi ystyried y ddeddfwriaeth berthnasol ei hun i weld sut mae'n gymwys yn eich amgylchiadau chi. Bydd dilyn y canllawiau yn eich helpu i gydymffurfio â'r gyfraith.

Rhagor o wybodaeth am Listeriosis

Mae listeriosis yn salwch a gludir gan fwyd a achosir gan y bacteriwm Listeria monocytogenes. Mae'n anghyffredin, ond gall achosi salwch difrifol a marwolaeth mewn grwpiau sy'n agored i niwed.

Cydweithio

Datblyiad y canllawiau o ganlyniad i gydweithio rhwng rhanddeiliaid, gan gynnwys Cymdeithas Arlwywyr Ysbytai (HCA) a'r Sefydliad Cenedlaethol o Arlwywyr Gofal (NACC), a fydd yn helpu i hyrwyddo'r canllawiau yn y sectorau hyn.

Y prif gynulleidfaoedd ar gyfer y canllawiau hyn yw pob math o sefydliad gofal iechyd a gofal cymdeithasol sy'n darparu bwyd i grwpiau sy'n agored i niwed. Mae'r canllawiau hefyd wedi'u hanelu at Ymarferwyr Iechyd yr Amgylchedd a phartneriaid caffael.

Roedd y prosiect i greu'r canllawiau hyn yn rhan o Raglen Rheoli'r Risg o Listeria yr ASB ar gyfer 2010 – 2015.

Rydym ni wrthi'n datblygu'r canllawiau Cymraeg a byddant ar gael ar y dudalen hon maes o law.

Rhagor yn yr adran hon