Archwilio safleoedd cig

Mae’r ASB yn mynd ati’n rheolaidd i archwilio safleoedd cig cymeradwy (lladd-dai, ffatrïoedd torri a sefydliadau trin helgig) ym Mhrydain Fawr.

Mae i’r archwiliadau hyn ddau brif nod:

  • sicrhau bod gweithredwyr busnesau bwyd yn cydymffurfio â gofynion y gyfraith bwyd
  • sicrhau bod gweithredwyr busnesau bwyd yn bodloni’r safonau perthnasol o ran iechyd y cyhoedd ac, mewn lladd-dai, o ran iechyd a lles anifeiliaid.

Pa mor aml y mae’r archwiliadau’n cael eu cynnal?

Ar hyn o bryd, pan fyddwn yn penderfynu pa mor aml i archwilio busnes, byddwn yn ystyried y math o brosesau sy’n cael eu cyflawni, nifer yr anifeiliaid sy’n cael eu prosesu a hanes y gweithredwr busnes bwyd o ran cydymffurfio.

Po fwyaf yw’r risg bosibl i iechyd y cyhoedd ac, mewn lladd-dai, i iechyd a lles anifeiliaid, po amlaf y byddwn yn archwilio. Ar hyn o bryd, mae amledd ein harchwiliadau’n amrywio o unwaith bob deufis o leiaf, i dri, deuddeg neu ddeunaw mis (lladd-dai yn unig). Cyhoeddir y bwriad i gynnal archwiliadau ac archwiliadau dilynol ymlaen llaw, ond cynhelir hefyd archwiliadau dirybudd rhwng yr archwiliadau a drefnwyd mewn ffatrïoedd torri.

Adolygu’r trefniadau archwilio

Yn ddiweddar, mae’r ASB wedi cynnal adolygiad strategol o’r trefniadau archwilio ac wedi cyflwyno system archwilio newydd ym mis Awst 2014. Cydweithiodd yr ASB â’r diwydiant cig i ddatblygu’r system newydd, a chafodd y cynigion eu cytuno gan Fwrdd yr ASB ym mis Gorffennaf 2014 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Fel rhan o’r newidiadau i’r drefn archwilio, aeth yr ASB ati i benodi tîm mewnol o archwilwyr milfeddygol medrus a chymwys i gynnal archwiliadau ledled Prydain. Mae’r tîm hwn yn gweithredu hyd braich oddi wrth yr archwiliadau rheolaethau swyddogol arferol.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am archwiliadau’r ASB o sefydliadau cig cymeradwy, trowch at Bennod 4.2 o’n Llawlyfr ar gyfer Rheolaethau Swyddogol (drwy’r ddolen tua gwaelod y dudalen).

Cyhoeddi adroddiadau archwilio

Mae’r archwiliadau diweddaraf ar gyfer sefydliadau cig cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac, o fis Tachwedd 2012, Gogledd Iwerddon, wedi’u cyhoeddi drwy’r dolenni isod. Caiff y rhain eu hanfon at weithredwr y busnes bwyd, ond rydym wedi tynnu’r wybodaeth sensitif (megis manylion personol) a’r manylion technegol o’r adroddiadau.

Rydym wedi rhestru’r sefydliadau yn ôl eu rhif cymeradwyo, eu henw, eu math (lladd-dy cig coch neu gig gwyn, ffatri dorri cig coch neu gig gwyn neu sefydliad trin helgig cymeradwy), eu tref, eu sir a’u gwlad.

Mae’r dolenni isod yn arwain at dudalennau Excel unigol. Bydd angen i chi alluogi’r macros er mwyn eu hagor. Mae cyfarwyddiadau ar y dudalen. Bydd clicio ar y dolenni yn y golofn olaf yn arwain at yr adroddiadau archwilio unigol ar gyfer y sefydliad dan sylw.

Rydym yn diweddaru’r adroddiadau archwilio ar wefan yr ASB yn fisol (fel arfer tua diwedd bob mis). Golyga hyn ein bod yn dangos adroddiad archwilio diweddaraf sefydliad. Mae pa mor aml y byddwn yn gwneud hyn ar gyfer sefydliad unigol yn dibynnu ar ba mor aml y caiff y sefydliad hwnnw ei archwilio yn ystod y flwyddyn. Gall gweithredwyr busnesau bwyd apelio yn erbyn canlyniadau'r archwiliad drwy broses dau gam. Ar ôl i’r adroddiad archwilio ddod i law, mae gan weithredwyr busnesau bwyd hyd at 14 o ddiwrnodau i apelio yn erbyn archwiliad yn ystod cam 1 y broses apelio. Mae ganddynt 7 diwrnod i apelio os ydynt yn anghytuno â phenderfyniad swyddog ymchwilio’r ASB, ac am fanteisio ar apêl cam 2, a gaiff ei chynnal gan ymchwiliwr annibynnol. Gall gweithredwyr busnesau bwyd apelio yn ystod cam 2, ond dim ond os nad ydynt yn fodlon â chanlyniad yr apêl yn erbyn 2 archwiliad olynol yn ystod cam 1. Dim ond yr apêl yn erbyn yr ail archwiliad olynol fydd yn cael ei hadolygu yn ystod cam 2. Ni fydd yr ASB yn cyhoeddi adroddiad archwilio ar ei gwefan hyd nes bod yr amser hwn wedi mynd heibio a bod yr archwiliad wedi’i orffen yn llwyr.

Tudalennau cysylltiedig (Saesneg yn unig)

Rhagor yn yr adran hon