Ennill Cydnabyddiaeth – Cynlluniau Sicrwydd Cymeradwy

Diweddarwyd ar:
30 Tachwedd 2017
Mae Ennill Cydnabyddiaeth yn gwobrwyo busnesau cyfrifol ac yn annog y diwydiant i hyrwyddo rôl bwysig y safonau rheoleiddiol.

Nod Ennill Cydnabyddiaeth yw lleihau'r baich ar fusnesau sy'n cydymffurfio, gan ganolbwyntio gweithgarwch gorfodi ar fusnesau nad ydynt yn cydymffurfio i'r un lefelau. Bydd y rheiny sy'n gymwys am Ennill Cydnabyddiaeth yn elwa ar amlder llai o ymyriadau gan yr awdurdod gorfodi.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adolygu'n dull sicrwydd drwy'r rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol, gan edrych tuag at rôl ehangach a ffurfiol i gynlluniau sicrwydd preifat sydd eisoes yn gweithredu ym maes diogelwch bwyd a safonau bwyd.

Mae manylion ar feini prawf, proses cymeradwyo'r cynllun, trefniadau llywodraethu a chyfnewid gwybodaeth ag awdurdodau gorfod ar gael yn y Canllawiau.

Cynlluniau Sicrwydd Cymeradwy yn y sector bwyd anifeiliaid

Mae Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol   yn sefydliad annibynnol nid er elw, sy'n gweithio ar ran ei aelodau yn y sector cyflenwi amaethyddol. Er bod gan Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol nifer o sectorau o fewn y diwydiant bwyd anifeiliaid, ac mae'n rheoli nifer o gynlluniau sicrwydd, mae ganddo dri cynllun sicrwydd sydd wedi'u cymeradwyo gan yr ASB:

  • Cynllun Sicrwydd Deunyddiau Bwyd Anifeiliaid (FEMAS)
  • Cynllun Sicrwydd Masnachu ar gyfer Cnydau i'w Cynaeafu (TASCC)
  • Cynllun Rhyngwladol Sicrwydd Bwyd Anifeiliaid (UFAS)

Mae'r Cydffederasiwn yn gweithredu yn ôl Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth  gyda'r ASB, Safonau Bwyd yr Alban a'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol.

 

Cynlluniau Sicrwydd Cymeradwy yn y sectorau bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae Cynllun Sicrwydd y Tractor Coch yn gynllun sicrwydd ar hyd y gadwyn sy'n cynnwys diogelwch bwyd, y gallu i olrhain, lles anifeiliaid a diogelu'r amgylchedd. Gellir rhoi logo'r Tractor Coch ar gynhyrchion i ddangos bod busnesau yn y gadwyn fwyd honno wedi bodloni safonau'r Tractor Coch, a bod modd olrhain y cynhyrchion yn llawn i ffermydd sydd wedi'u hasesu'n annibynnol. Mae gan Cynllun Sicrwydd y Tractor Coch chwe chynllun sydd wedi'u cymeradwyo gan yr ASB:

  • Cig eidion a chig oen
  • Cnydau a betys siwgwr
  • Llaeth
  • Cynnyrch ffres
  • Moch
  • Dofednod

Mae'r Tractor Coch yn gweithredu yn ôl Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â'r ASB yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cynllun Sicrwydd Ansawdd Ffermydd Cig Eidion a Chig Oen Gogledd Iwerddon (NIBL FQAS) yn gweithredu yn ôl Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â'r ASB yng Ngogledd Iwerddon.   

Awdurdod Gorfodi – Dilysu

I sicrhau bod cydymffurfiaeth a hyder yn parhau ar ôl cymeradwyo'r cynllun sicrwydd ennill cydnabyddiaeth, bydd yr ASB yn parhau i wirio cydymffurfiaeth â meini prawf ennill cydnabyddiaeth yr ASB. Bydd hyn yn cynnwys awdurdodau gorfodi yn cynnal gwiriadau o ganran o aelodau'r cynllun i wirio cydymffurfiaeth y busnes. Bydd gwiriad cadarnhaol yn caniatáu i'r ASB barhau i fod â hyder yn y cynllun sicrwydd a'r gallu i gyfiawnhau statws cymeradwy'r cynllun.

Adrodd am Eithriadau'r Awdurdod Gorfodi (sector bwyd anifeiliaid yn unig)

Pan fo awdurdod gorfodi yn dod yn ymwybodol y bydd busnes bwyd anifeiliaid yn colli statws Ennill Cydnabyddiaeth, mae'n rhaid iddynt roi gwybod i'r ASB cynted â phosibl drwy ddefnyddio'r ffurflen adrodd am eithriad briodol. Mae'r wybodaeth hon yn bwysig wrth helpu'r ASB i gyflawni ei rôl ddilysu cynlluniau sicrwydd cymeradwy.

Lloegr: dylid anfon yr adroddiad eithrio drwy e-bost at: feeddelivery@food.gov.uk

Cymru: dylid anfon yr adroddiad eithrio drwy e-bost at: lasupportwales@food.gov.uk

Gogledd Iwerddon:  dylid anfon yr adroddiad eithrio yn Atodiad 12 y ddogfen Canllawiau Gorfodi Cyfraith Bwyd Anifeiliaid drwy e-bost at: Executive.Support@food.gov.uk

 

Manylion cyswllt

Lloegr: e-bost: feeddelivery@food.gov.uk

Cymru: e-bost: lasupportwales@food.gov.uk

Gogledd Iwerddon: e-bost: Executive.Support@food.gov.uk

Yr Alban: e-bost: animal.feed.enforcement@fss.scot