Cyflwyniad i HACCP

Mae system HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol) yn helpu gweithredwyr busnesau bwyd i edrych ar y ffordd y maent yn trin bwyd. Mae'n cyflwyno gweithdrefnau i wneud yn siŵr bod y bwyd a gynhyrchir ganddynt yn ddiogel i'w fwyta.

Canllawiau ar HACCP

Fel rhan o archwiliadau rheolaidd o fusnesau bwyd, mae swyddogion gorfodi yn edrych i weld a oes gan fusnesau systemau rheoli diogelwch bwyd sy’n seiliedig ar HACCP.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau rheoli diogelwch bwyd ar gyfer gwahanol sectorau yn y diwydiant bwyd. Mae’r rhain yn helpu gweithredwyr busnesau bwyd i reoli eu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod.

Bwyd mwy diogel, busnes gwell (SFBB) – adnodd sy’n helpu busnesau bwyd bach a gwarchodwyr plant i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith a chydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd.

Adnodd ar-lein MyHACCP ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu bwyd bach – adnodd i arwain busnesau bwyd drwy’r broses o adnabod rheolaethau a pheryglon diogelwch bwyd a chynhyrchu system rheoli diogelwch bwyd wedi’i dogfennu sy’n seiliedig ar egwyddorion HACCP. Mae modd i chi ddefnyddio’r adnodd MyHACCP drwy www.food.gov.uk/myhaccp (nodwch fod yr adnodd MyHACCP wrthi’n cael ei werthuso, ac nad oes fersiwn Gymraeg ar gael).

CookSafe – system rheoli diogelwch bwyd yr ASB yn yr Alban i helpu arlwywyr gydymffurfio â gofynion cyfreithiol.

RetailSafe – adnodd arall a ddatblygwyd gan yr ASB yn yr Alban. Mae’n helpu manwerthwyr sy’n trin bwyd heb ei lapio sy’n peri risg uchel i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol.

Safe Catering – canllaw rheoli diogelwch bwyd a ddatblygwyd gan yr ASB yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n helpu busnesau arlwyo i gynhyrchu cynllun rheoli diogelwch bwyd sy’n seiliedig ar egwyddorion HACCP ac i gadw cofnodion sy’n addas ar gyfer eu busnes.

HACCP mewn ffatrïoedd cig – mae’n cynnwys canllaw byr ar lunio cynllun HACCP, gwybodaeth am hyfforddiant, llawlyfr a CD ROM HACCP ar gyfer ffatrïoedd cig, dogfennau enghreifftiol a dyddiadur rheoli diogelwch bwyd.

Canllawiau ar Helgig Gwyllt – canllawiau ar gyfer busnesau sy’n cynhyrchu helgig gwyllt i’w fwyta gan bobl, naill ai mewn sefydliad cymeradwy sy’n trin helgig neu fel eithriad a ganiateir gan y Rheoliadau Hylendid Bwyd. Mae’n cynnwys Cynllun HACCP Helgig Gwyllt.

Rhagor yn yr adran hon