Mewnforion

Wrth fewnforio bwyd, mae angen i chi wybod am y rheoliadau sy'n berthnasol i gynhyrchion penodol, ynghyd â rheolau mwy cyffredinol mewn perthynas â labelu ac ychwanegion. Gall methu â chydymffurfio achosi oedi, a gall arwain at gamau gweithredu gan yr awdurdodau gorfodi. Mae'n bwysig eich bod yn dod yn gyfarwydd â'r rheolau o ran mewnforio bwyd.

Mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol o Reoliad (CE) Rhif 669/2009 (fel y'i diwygiwyd) sy'n berthnasol i fewnforio cynhyrchion 'risg uchel' nad ydynt yn dod o anifeiliaid, ynghyd â Rheoliad (UE) Rhif 884/2014 ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid sydd wedi'u halogi gan afflatocsinau. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen cynhyrchion 'risg uchel' ac ar dudalen afflatocsinau.

Mae mewnforion llestri cegin plastig o Tsieina a Hong Kong yn destun cyfyngiadau dan Reoliad (CE) 284/2011. Mae rhagor o wybodaeth ar y dudalen llestri cegin plastig.

Beth ydych chi eisiau ei fewnforio? (Saesneg yn unig)

Deddfwriaeth, cyngor a chanllawiau i fewnforwyr (Saesneg yn unig)

Cynhyrchion sydd wedi'u gwahardd neu eu cyfyngu (Saesneg yn unig)

Gorfodi a bwyd sydd wedi'i fewnforio

Cysylltu â'r Tîm Bwyd wedi'i Fewnforio

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynghylch mewnforio bwyd, dylech gysylltu â Thîm Bwyd wedi'i Fewnforio yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

E-bost: imported.food@foodstandards.gsi.gov.uk

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau bwyd wedi'i fewnforio