Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd Anifeiliaid

Mae’r Cod Ymarfer yn amlinellu’r cyfarwyddiadau a’r meini prawf y mae gofyn i awdurdodau lleol – yr awdurdodau bwyd anifeiliaid – dalu sylw iddynt wrth fynd ati i orfodi cyfraith bwyd anifeiliaid. Mae’n rhaid i awdurdodau bwyd anifeiliaid ddilyn a gweithredu’r rhannau hynny o’r Cod sy’n berthnasol iddyn nhw.

Codau Ymarfer Cyfraith Bwyd Newydd i Gymru a Lloegr
Mae’r newidiadau i'r Codau yn cynnwys mwy o ddefnydd o feini prawf sy’n seiliedig ar gymwyseddau wrth awdurdodi swyddogion, cynyddu’r defnydd o’r cynllun ennill cydnabyddiaeth mewn perthynas â busnesau bwyd anifeiliaid sy’n cydymffurfio, a chyflwyno codau gwledydd penodol. Bydd newidiadau yn cael eu cyflwyno yn yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd.

Gofynion cyfreithiol
Cyhoeddwyd y Cod Ymarfer hwn o dan Reoliadau Rheoli Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Swyddogol 2006. Mae’r rhain yn caniatáu Gweinidogion i gyhoeddi codau ymarfer yn rhinwedd eu rôl fel yr awdurdodau cymwys, o dan Reoliad 882/2004 y CE ar reolaethau swyddogol a roddir ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, iechyd anifeiliaid a rheolau lles anifeiliaid. Mae’r Cod Ymarfer, sydd wedi’i ddatblygu gyda chymorth rhanddeiliaid, yn cymryd i ystyriaeth cyfraith bwyd anifeiliaid y CE a Rheoliad 882/2004 y CE, yn ogystal â deddfwriaeth gweithredu genedlaethol, a oedd oll yn berthnasol o 1 Ionawr 2006.

Mae’r ddeddfwriaeth a’r dogfennau perthnasol i’w gweld isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y mater hwn, mae croeso i chi gysylltu â:

Cymru
Delyth Murray-Lines
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru
Llawr 11, Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd, CF10 1EW
Ffôn: 029 20678952
Ffacs: 029 20678918
E-bost: Delyth.Murray-lines@foodstandards.gsi.gov.uk

Lloegr
Ron Cheesman
Food Standards Agency
Room 3C, Aviation House
125 Kingsway
London, WC2B 6NH
Ffôn: 020 7276 8469
Ffacs: 020 7276 8910
E-bost: ron.cheesman@foodstandards.gsi.gov.uk