Pecyn cymorth i fusnesau ar gyfer hyrwyddo hylendid bwyd da

chefs in kitchen
Er mwyn helpu busnesau bwyd i elwa i’r eithaf ar eu sgôr hylendid bwyd, mae’r ASB wedi creu pecyn cymorth ar-lein sy’n cynnig syniadau am sut i hyrwyddo safonau hylendid a helpu i gynyddu nifer y cwsmeriaid sy’n dod drwy’r drws neu’n archebu ar-lein.

Gwylio ein fideo

YouTube icon Gwylio ein fideo: food.gov.uk/youtube

Canllawiau ar ddefnyddio delweddau

Mae’r ASB am i fusnesau bwyd elwa ar y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB), a manteisio i’r eithaf ar eu sgôr hylendid bwyd'. Un ffordd o elwa ar sgôr dda yw ei chynnwys mewn deunyddiau a gweithgareddau hyrwyddo.
Er mwyn helpu busnesau i wneud hyn, mae’r ASB am i fusnesau bwyd ac eraill ddefnyddio delweddau CSHB yn eu gweithgareddau hyrwyddo. Mae’r delweddau ar gael drwy’r dolenni lawrlwytho isod.

Mae 'delweddau’ yn cyfeirio ar logos, sticeri a gwaith celf arall y CSHB, sydd ar gael i drydydd partïon, gan gynnwys posteri, taflenni a baneri gwe.

Egwyddorion i’w dilyn

Mae croeso i chi ddefnyddio’r holl ddelweddau, ar yr amod eich bod yn dilyn yr egwyddorion canlynol:

  • Ni ddylid addasu neu ddiwygio’r delweddau heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr ASB.
  • Mae logo’r ASB yn rhan hanfodol o ddyluniad y sticeri a’r tystysgrifau, a gellid ei ddefnyddio yn y cyd-destun hwn ond mae’n rhaid cael caniatâd ymlaen llaw gan yr ASB cyn defnyddio logo’r ASB mewn unrhyw gyd-destun arall.
  • Ni ddylai’r defnydd o frand y CSHB mewn deunyddiau hyrwyddo awgrymu neu gael ei gyfleu fel bod yr ASB yn ffafrio unrhyw fusnesau bwyd unigol, cadwyn o fusnesau bwyd, gwefan neu app ar-lein.
  • Os bydd sgôr unrhyw fusnes bwyd yn newid yn dilyn arolygiad, rhaid i’r delweddau sy’n cael eu defnyddio gael eu diweddaru neu eu tynnu oddi ar unrhyw ddeunyddiau hyrwyddo yr oeddent yn ymddangos ynddynt (e.e. bwydlen neu wefan).
  • Rydym yn atgoffa busnesau bwyd y gallai arddangos sgôr annilys neu defnyddio sgôr annilys mewn unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo fod yn drosedd dam ddeddfwriaeth safonau masnach, er enghraifft yn drosedd dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg 2008.
  • Yng Nghymru, rhaid i fusnesau ddefnyddio’r deunyddiau dwyieithog yn unig, sydd ar gael drwy’r dolenni ar y dudalen hon.

Baneri gwe

Baneri gwe i fusnesau, cyrff masnach a phartneriaid eraill

Ma enghreifftiau o rai o’r baneri sydd wedi’u hanimeiddio ar gael isod. Gellir lanlwytho’r baneri gwe wedi’u hanimeiddio a’r fersiynau statig drwy’r dolenni ar y dudalen hon.

'Another reason to choose us' banner for business websites

Sut i arddangos sgôr ar eich gwefan

Widget y we

Mae’r widget yn tynnu’r sgôr yn uniongyrchol oddi ar system yr ASB ac yn ei harddangos ar eich gwefan. A’r rhan fwyaf clyfar? Mae’r widget yn diweddaru’i hun yn awtomatig os yw’r sgôr yn newyd yn sgil adolygiad. I gael cod widget y busnes, ewch i dudalen unigol y busnes ar food.gov.uk/ratings – cliciwch ar ‘Cymraeg’.
Mae enghraifft o’r hyn a allai gael ei arddangos ar eich gwefan i’w weld isod. Byddai enw’r busnes yn cysylltu yn ôl â thudalen unigol y busnes ar food.gov.uk/ratings – cliciwch ar ‘Cymraeg’.

Bwyty Mama Jo's
CF1 1AA
Sgôr hylendid o '5': Da iawn

Deunyddiau a thaflenni enghreifftiol i awdurdodau lleol: lawrlwytho

Cymru: Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Tudalen flaen taflen enghreifftiol
Mae tudalen flaen taflen pedair-tudalen i’w gweld isod. Y bwriad yw bod awdurdodau lleol yn ychwanegu eu logo at y daflen ac yna yn ei rhannu â busnesau yn eu hardal.

Tudalen flaen y daflen 'Mae'n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru'