Hyfforddiant i swyddogion awdurdodau lleol

Hyfforddiant gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer swyddogion bwyd, safonau a bwyd anifeiliaid awdurdodau lleol

E-ddysgu

Mae ein cyfres o becynnau eDdysgu rhyngweithiol ac arloesol yn galluogi swyddogion i wella eu sgiliau yn eu hamser eu hunain, heb orfod teithio.
Rydym ni wedi datblygu'r cyrsiau hyn er mwyn hwyluso'r broses o wella eich gwybodaeth mewn ystod o feysydd rheoleiddio a pholisi.

Y gallu i olrhain

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd i ddarparu gwybodaeth i swyddogion gorfodi am egwyddorion olrhain, a sut mae hyn yn berthnasol i'w rôl a'u cyfrifoldebau.

Alergedd bwyd

Adnodd hyfforddi alergedd bwyd rhyngweithiol, a ddatblygwyd gan yr Asiantaeth, sy'n nodi'r camau y dylid eu dilyn i sicrhau y defnyddir arferion da wrth weithgynhyrchu a chynhyrchu bwyd.

Dadansoddi gwraidd y broblem

Mae'r cwrs yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am egwyddorion a methodoleg y broses Dadansoddi Gwraidd y Broblem.

Hyfforddiant labelu bwyd

Wedi'i ddatblygu gan yr ASB, yr Adran Iechyd a Defra, mae'r cwrs hwn yn cynnig dealltwriaeth gyffredinol o'r ddeddfwriaeth labelu bwyd gyfredol, ynghyd â gwybodaeth am ddeddfwriaeth Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr.

Pecynnu dan wactod

Hyfforddiant pecynnu dan wactod neu drwy addasu'r atmosffer ar gyfer swyddogion gorfodi bwyd awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am hylendid bwyd. Gwella eich dealltwriaeth o brosesau pecynnu dan wactod a phwysigrwydd diogelwch microbiolegol wrth eu defnyddio.

Rheolaethau swyddogol bwyd anifeiliaid mewn pwyntiau mynediad

Er mwyn i swyddogion bwyd anifeiliaid gael yr wybodaeth a fydd yn eu galluogi i ddylunio, cyflwyno a gweithredu rhaglen gymesur, systematig o reolaethau swyddogol bwyd anifeiliaid sy'n seiliedig ar risg ar unrhyw bwynt mynediad y mae cyfrifoldeb ganddynt drosto.

Hylendid bwyd anifeiliaid ar gyfer cynhyrchu cynradd

I swyddogion bwyd anifeiliaid wella/barhau â'u cymhwysedd mewn perthynas â monitro hylendid bwyd ar y cam cynhyrchu cynradd. Mae'n darparu'r gofynion deddfwriaethol i'r swyddog, ynghyd â rhannu cyngor ymarferol sydd ei angen wrth gynnal ymweliad monitro.

Dosbarthu deunyddiau

Mae'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yng nghyrsiau wyneb yn wyneb 2016-17 ar gael i'w lawrlwytho, i helpu'r rhai sy'n cymryd rhan i readru'r hyfforddiant yn eu sefydliadau:

Deunyddiau Rheadru (Saesneg yn unig)

 

Better Training for Safer Food

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant am ddim a ddarperir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw sicrhau bod gwybodaeth y rhai sy'n cymryd rhan yn gyfredol â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd mewn perthynas â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, iechyd a lles anifeiliaid a iechyd planhigion. Dylai'r hyfforddiant helpu i sicrhau mesurau rheoli mwy cyson ac effeithlon.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ariannu'r holl deithio yna ac yn ôl i'r man hyfforddi (gan gynnwys hedfan), y llety, prydau ac ymweliadau maes. Bydd angen i'r rhai sy'n cymryd rhan dalu unrhyw gostau ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am le ar gwrs, ewch at ein tudalen Better Training for Safer Food.

RDNA / GRIP

Bydd y fframwaith cymwyseddau yn Nghod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Lloegr), a gyhoeddwyd mis Mawrth 2017, yn cynorthwyo swyddogion wrth nodi anghenion hyfforddi a datblygu. Mae'r adnodd Dadansoddi Anghenion Datblygu Rheoleiddwyr (RDNA) yn mapio'r fframwaith cymwyseddau yn y Cod, gan alluogi swyddogion i gwblhau hunan-asesiad ar-lein. I gael rhagor wybodaeth, gweler RDNA / GRIP.

Adnoddau eraill

 

Canllaw ar gyfer gwerthuso prosiectau gorfodi

Canllaw i swyddogion diogelwch bwyd werthuso llwyddiant prosiectau gorfodi, ac unrhyw ddulliau arloesol ar gyfer gweithredu cyfraith bwyd. Mae'r canllaw yn cynnwys egwyddorion gwerthuso'n dda, rhestr wirio, dulliau samplu a phrif ystyriaethau swyddogion wrth gynllunio i hunan-asesu.

Ymarferion cysondeb y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Mae'r ymarferion hyn, a gyflwynwyd yn wreiddiol i awdurdodau lleol fel ymarfer cysondeb cenedlaethol, yn seiliedig ar senarios arolygu busnesau bwyd. Gellir eu defnyddio fel ymarfer tîm neu gan unigolion i weithio drwyddynt a rhoi sgôr hylendid bwyd i'r busnesau. Gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr a swyddogion sydd newydd gymhwyso, neu i'r rheiny sy'n dychwelyd i faes gorfodi hylendid a safonau bwyd.

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau hyfforddiant

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am hyfforddiant i awdurdodau lleol, cysylltwch â:

Lloegr: LATraining@foodstandards.gsi.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol gyda'r cwrs olrhain, dadansoddi gwraidd y broblem neu labelu bwyd, cysylltwch â fsasupport@desq.co.uk. Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol gyda'r cwrs alergeddau bwyd neu becynnu dan wactod, cysylltwch â fsasupport@bpiagency.com.

Adnoddau awdurdodau lleol

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio â swyddogion gorfodi i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn cael ei gweithredu ar hyd y gadwyn fwyd.

Mae cyfrifoldebau holl awdurdodau gorfodi'r Deyrnas Unedig (DU) wedi'u gosod yng Nghynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y DU.

Mae esboniad o sut mae'r Asiantaeth yn rhyngweithio â swyddogion gorfodi wedi'i amlinellu yn y Cytundeb Fframwaith ar Waith Gorfodi Awdurdodau Lleol. Mae'r ddogfen hon yn rhoi strwythur i oruchwyliaeth yr Asiantaeth o waith gorfodi awdurdodau lleol.

Mae'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (a'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd Anifeiliaid cyfwerth) yn gosod y modd y dylai awdurdodau lleol weithredu cyfraith bwyd, a sut dylent weithio â busnesau bwyd. Darperir canllawiau ymarferol hefyd fel rhagor o gymorth i swyddogion gorfodi.

Mae'r Asiantaeth hefyd yn darparu canllawiau ar reoliadau penodol sy'n berthnasol i swyddogion gorfodi a busnesau bwyd, i sicrhau bod y gyfraith yn glir.

Dolenni defnyddiol