Dechrau busnes bwyd

Diweddarwyd ar:
20 Ionawr 2010
chef serving food
Mae'r adran hon yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau busnes bwyd.

Cysylltu â'ch awdurdod lleol

Cyn agor, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol. Byddant yn gallu eich helpu i:

 • gofrestru eich busnes bwyd
 • cynllunio eich busnes
 • ailgylchu a threfnu i gasglu gwastraff
 • cael yr hyfforddiant a'r offer priodol

Sut mae cofrestru?

Rhaid i chi gofrestru eich safle gyda gwasanaeth iechyd yr amgylchedd eich awdurdod lleol, a hynny o leiaf 28 diwrnod cyn i chi agor – mae cofrestru yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid cofrestru'r rhan fwyaf o fathau o fusnes bwyd, gan gynnwys busnesau arlwyo a gaiff eu rhedeg o gartref a safleoedd symudol neu dros dro, megis stondinau neu faniau.

Os oes gennych fwy nag un safle, bydd angen i chi gofrestru bob un.

I gofrestru, ewch ati i lawrlwytho ffurflen gais o wefan eich awdurdod lleol neu defnyddiwch y ffurflen gais fodel a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth (ar gael drwy'r ddolen isod).

Beth arall ddylech chi fod yn ei wneud?

 • A ydych chi wedi cofrestru safle eich busnes?
 • A yw cynllun ac adeiladwaith eich safle yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol?
 • A ydych chi'n ymwybodol o brif ofynion Cyfraith Bwyd Cyffredinol?
 • A ydych chi'n cadw cofnodion o'r holl gyflenwyr sy'n cyflenwi bwyd a chynhwysion i chi?
 • A ydych chi wedi cyflwyno gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ac yn cadw cofnodion cyfoes o’r rhain
 • A ydych chi a’ch staff yn deall egwyddorion hylendid bwyd da?
 • A ydych chi wedi ystyried trefniadau iechyd a diogelwch a diogelwch tân?
 • A ydych chi wedi cofrestru fel unigolyn hunangyflogedig?
 • A oes gofyn i chi gofrestru ar gyfer TAW (VAT)?
 • A ydych chi’n cadw cofnodion o holl incwm a chostau eich busnes?
 • A ydych chi’n cadw cofnodion o fanylion cyflog eich staff? A ydych chi’n gwybod sut i dalu eu cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol?
 • A ydych chi’n disgrifio bwyd a diod yn fanwl gywir?
 • A oes angen i chi wneud cais am drwydded i werthu alcohol, i gynnal adloniant, i werthu bwyd poeth a diod yn ystod oriau mân y bore neu i werthu bwyd ar y stryd?

Adnoddau defnyddiol

Mae hylendid bwyd da yn hanfodol er mwyn helpu i atal gwenwyn bwyd a diogelu eich enw da ymysg cwsmeriaid. Mae'r Asiantaeth yn cynnig adnoddau i helpu busnesau bwyd i gynhyrchu bwyd diogel, gan gynnwys:
Dechrau busnes - eich camau cyntaf i ddechrau busnes arlwyo
Bwyd mwy diogel, busnes gwell (SFBB) - ffordd ymarferol o reoli diogelwch bwyd
Hylendid bwyd - canllaw i fusnesau

Mae rhagor o adnoddau ar gael yn yr adran Arlwyo a manwerthu.

Related pages