Ymarfer Cysondeb ar gyfer Awdurdodau Lleol

Dyma ymarfer cysondeb ar-lein cyntaf yr ASB ar gyfer awdurdodau lleol. Mae'r ymarfer wedi'i seilio ar senario archwilio busnes bwyd a fydd yn gyfarwydd i swyddogion cyfraith bwyd awdurdodedig, a bydd yn rhoi cyfle i swyddogion o fewn timau diogelwch bwyd drafod y broses o sgorio risg ymyriad gyda'i gilydd wrth gwblhau'r ymarfer. Dylid cynnal yr ymarfer fel gweithgaredd tîm, ac wrth gytuno ar sgôr addas, dim ond un ymateb y dylid ei gyflwyno ar gyfer yr awdurdod.

Yn dilyn yr ymarfer, ac wrth roi adborth, ni chaiff ymatebion awdurdodau lleol eu nodi na'u cyflwyno. Caiff asesiadau o'r tair sgôr sgorio risg sy'n pennu'r sgôr hylendid bwyd eu coladu er mwyn dangos y farn gyffredinol, a byddant ar gael i awdurdodau lleol, yn ogystal â sylwadau'r Asiantaeth. Bydd hyn yn cynnig cyfle pellach i swyddogion roi ystyriaeth i'r sgôr, yn unigol a gyda'i gilydd, er mwyn cymharu'r asesiad lleol â'r farn gyffredinol.

Bydd yr ymarfer hwn yn helpu'r ASB i fonitro effeithiolrwydd yr hyfforddiant y mae'n ei ddarparu ar gyfer swyddogion ym maes cysondeb sgorio risg ymyriad hylendid bwyd, ac yn ei helpu i nodi meysydd i'w datblygu ymhellach mewn perthynas â hyfforddiant a chyngor.

Senario arolygu

Mae'r holl wybodaeth gefndirol berthnasol sydd ei hangen arnoch ar gyfer yr ymarfer i'w canfod drwy'r dolenni canlynol. Dylech ddarllen pob adran yn fanwl er mwyn i chi ymgyfarwyddo â'r senario.