Hyfforddiant ar gyfer pobl sy’n trin bwyd

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau y caiff pobl sy’n trin bwyd eu harolygu a’u hyfforddi’n briodol ym maes hylendid bwyd yn unol â’u gweithgarwch yn y gweithle. Dylai’r hyfforddiant hyn alluogi unigolion i drin bwyd yn ddiogel.

Os ydych yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd busnes, mae’n rhaid eich bod wedi derbyn hyfforddiant diogelwch i’ch galluogi i wneud hyn.

Tystyrsgrif hylendid bwyd

Yn y Deyrnas Unedig (DU), nid oes rhaid i’r rheiny sy’n trin bwyd fod â thystysgrif hylendid bwyd er mwyn paratoi neu werthu bwyd, er mae’n well gan lawer o fusnesau os oes gan yr unigolion hyn dystysgrif. Gall unigolyn ennill y sgiliau hyn drwy hyfforddiant wrth y gwaith, astudio unigol neu brofiad blaenorol perthnasol.

Nid oes dyddiad terfyn ar dystysgrifau hylendid bwyd yn y DU. Dewis y gweithredwr busnes bwyd neu swyddog iechyd yr amgylchedd yw penderfynu p’un a oes angen mynychu cwrs atgoffa. Gall hyn fod o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth neu ddatblygiadau technolegol ym maes hylendid bwyd.

Darparwyr hyfforddiant

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael manylion unrhyw gyrsiau hyfforddiant ffurfiol a ddarperir ganddynt. Fel arall, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gyrsiau perthnasol drwy eich awdurdod lleol, llyfrgell leol, coleg addysg bellach, neu gallwch gysylltu ag un o’r cyrff dyfarnu diogelwch bwyd. Ceir manylion am y cyrff hyn ar y we.

Gallwch ddod o hyd i ddolenni ar gyfer hyfforddiant ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ar alergedd bwyd, pecynnu dan wactod a gofynion labelu bwyd) yn ogystal â’n system reoli ‘Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell’ ar y dudalen hon.

Gwylio ein fideos hyfforddi

Fideos hyfforddi diogelwch bwyd

Mae gennym 10 fideo byr sy’n rhoi cyngor ar arfer gorau mewn perthynas â nifer o faterion diogelwch bwyd. Mae pob fideo tua munud o hyd ac maent yn dangos yr arferion canlynol, yn ogystal ag arferion hylendid bwyd eraill:

  • golchi dwylo yn effeithiol
  • oeri bwyd mor gyflym â phosibl
  • gwirio bod bwyd wedi’i goginio’n drylwyr
  • glanhau effeithiol
  • beth i’w wneud os yw aelod o staff yn sâl yn y gwaith
  • sut mae sicrhau nad yw’ch busnes yn denu plâu, beth i edrych amdano a’r camau i’w cymryd

Fideo ‘Bacteria Bite’ i fusnesau (Saesneg yn unig)

Mae’r fideo hwn yn dangos pwysigrwydd hylendid bwyd da, gan ffocysu ar y 4 Hanfod Diogelwch Bwyd (glanhau, coginio, oeri a chroeshalogi). Mae’n dangos staff y gegin, mewn sefyllfa caffi swrrealaidd, yn gwneud y camgymeriadau a all arwain at wenwyn bwyd. Mae’r fideo hefyd yn dangos yr hyn y dylid ei wneud er mwyn sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta.