Adolygiad llawn yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar bwerau mynediad

Diweddarwyd ar:
25 Chwefror 2015
Mae gan yr ASB ac awdurdodau gorfodi lleol bwerau cyfreithiol i gael mynediad at safleoedd diffiniedig megis busnesau, cerbydau neu dir at ddibenion penodol sy’n berthnasol i orfodi deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid yn effeithiol. Fel rhan o adolygiad ehangach gan Lywodraeth y DU, aeth yr ASB ati i adolygu’r pwerau hyn yn ystod 2014.

Pwerau mynediad cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae gennym gyfrifoldeb deddfwriaethol dros bwerau mynediad sy’n berthnasol i sawl agwedd ar gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid. Mae’r pwerau hyn yn rhoi’r sylfaen gyfreithiol i swyddogion awdurdodau lleol, swyddogion yr ASB a swyddogion sy’n gweithredu ar ran yr ASB i:

  • fynd i mewn i safleoedd er mwyn cynnal cyfraith bwyd a/neu gyfraith bwyd anifeiliaid
  • monitro ac archwilio gweithgareddau gorfodi sy’n caniatáu mynediad i safleoedd busnesau bwyd/bwyd anifeiliaid, awdurdodau lleol a labordai
  • mynd i mewn i safleoedd ar draws y gadwyn fwyd at ddibenion canfod gwybodaeth sy’n gysylltiedig â diogelwch bwyd neu fwyd anifeiliaid, a pharhau i adolygu’r wybodaeth honno

Yr adolygiad

Aethom ati i gynnal adolygiad ledled Lloegr i ystyried pob pŵer mynediad sy’n gyfrifoldeb i’r ASB. Cafwyd adolygiadau tebyg gan bob adran lywodraethol arall y DU yn San Steffan, o ganlyniad i ofyniad Deddf Diogelu Rhyddidau 2012. Diben yr adroddiadau oedd ystyried a oes angen y pwerau hyn o hyd. Mae hyn am ei fod yn angenrheidiol i bwerau mynediad daro’r cydbwysedd cywir rhwng yr angen i orfodi’r gyfraith, sicrhau diogelwch y cyhoedd ac i ddarparu dulliau diogelu a hawliau digonol i’r unigolyn.

Ar ôl cynnal ein hadolygiad, aethom ati i ymghynghori â defnyddwyr, busnesau ac awdurdodau gorfodi ar ein newidiadau arfaethedig. Cafodd ein cynigion a’n Hasesiad Effaith eu cefnogi gan randdeiliaid. Roedd hyn yn cynnwys y cynnig i ddiddymu un pŵer mynediad yn ymwneud â monitro ar gyfer deuocsinau. Fodd bynnag, mae hyn yn ddibynol ar drafodaethau cychwynnol y Comisiwn Ewropeaidd ar adolygu Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 225/2012 ar frasterau ac olewau.

Cedwir  y 15 pŵer mynediad sy’n weddill. Byddai eu diddymu’n golygu na fydddai swyddogion gorfodi’n gallu sicrhau bod deddfwriaeth bwyd neu fwyd anifeiliaid yn cael ei gorfodi a’i monitro’n effeithiol.

Ychwanegir pŵer gwarant i Ddeddf Safonau Bwyd 1999, yn ogystal ag ychwanegu dulliau diogelu i ddeddfwriaeth arall er mwyn sicrhau bod pwerau mynediad yr ASB yn cyrraedd safon Llywodraeth y DU mewn pum maes.

Cod ymarfer ar bwerau mynediad

Ar 8 Rhagfyr 2014, cyflwynodd yr Ysgrifennydd Cartref cod ymarfer newydd ar bwerau mynediad gerbron  Senedd San Steffan. Bydd y Cod yn dod i rym fis Ebrill 2015.

Dyluniwyd y cod i sicrhau bod yr holl bwerau’n cael eu gweithredu’n fwy cyson, ac mae’n nodi’r  ystyriaethau sy’n gymwys cyn, yn ystod ac ar ôl gweithredu pwerau mynediad at safleoedd.

Pan fydd diweddariad ar newidiadau i’r ddeddfwriaeth berthnasol (Lloegr yn unig) yn dod i law, byddwn yn rhoi gwybod i chi.