Data Gorfodi awdurdodau lleol a'r System Monitro Dulliau Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS)

Mae LAEMS yn system ar-lein a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i roi gwybod i'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) am eu gweithgarwch gorfodi cyfraith bwyd.

Mae awdurdodau lleol yn lanlwytho data i system LAEMS. Fe ddaw y data hwn o'r systemau lleol a ddefnyddir gan awdurdodau lleol unigol i gofnodi data ar weithgarwch gorfodi cyfraith bwyd. Ar ôl i awdurdodau lleol uwchlwytho eu data, caiff ei briodoli i'r categorïau gofynnol sydd wedi'u diffinio gan yr ASB, gan gynnwys 'ymyriadau', 'gwaith samplu' a 'gorfodi'.
Yna, gall awdurdodau lleol weld canlyniadau'r broses o gyd-gasglu data ar y sgrin, ac asesu a oes gofyn diwygio'r data. Yna, gallant ddiwygio'r data hwn.
Unwaith mae awdurdodau lleol yn hapus bod y data sydd wedi'i gyd-gasglu yn gywir, mae'n rhaid iddynt gadarnhau hynny cyn ei gyflwyno i'r ASB at ddibenion gwerthuso a chyhoeddi.

Canllawiau ar ddefnyddio system LAEMS

Dyma ganllawiau cam-wrth-gam ar ddefnyddio system LAEMS, sy'n cynnwys sut i: lanlwytho data; anfon data; mapio codau gweithgarwch/cynnyrch/safleoedd awdurdodau lleol yn ôl categorïau monitro gofynnol yr ASB; addasu data a nodi unrhyw wallau.

Canllawiau ar sut i lenwi sgriniau bwyd wedi'i fewnforio system LAEMS

Mae'n rhaid i bob awdurdod lleol gyflwyno data ar fwyd wedi'i fewnforio, gan gynnwys awdurdodau mewndirol yn ogystal ag awdurdodau iechyd porthladdoedd sydd â chyfrifoldeb am 'fannau cyrraedd' (points of entry).
Caiff Bwyd wedi’i Fewnforio ei ddiffinio fel bwyd sy'n deillio o Drydedd Gwlad (h.y. unrhyw wlad y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd). Gall gynnwys bwyd a gafodd ei samplu ar safle unrhyw Weithredwr Busnes Bwyd, gan gynnwys ar lefel arlwyo a manwerthu yn fewndirol, yn ogystal â man cyrraedd neu fewnforwr.

Mae'r canllawiau isod ar gyfer unrhyw un a fydd yn cyflwyno gwybodaeth am fwyd wedi'i fewnforio drwy system LAEMS. Mae'n ganllaw cam-wrth-gam o'r system, ac mae'n cynnwys delweddau defnyddiol o'r sgrin y bydd y rheiny sy'n defnyddio'r system ac yn darparu gwybodaeth drwyddi yn gallu eu dilyn.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau o ran y data y dylid ei gyflwyno ar y sgoriau rheoli bwyd wedi’i fewnforio, mae croeso i chi gysylltu â:

Bwyd wedi’i fewnforio
e-bost: imported.food@foodstandards.gsi.gov.uk

Gair i Gall ar system LAEMS

Cyngor ar baratoi a chyflwyno gwybodaeth fonitro drwy system LAEMS.

Canllawiau technegol ar system LAEMS

Mae canllawiau technegol ar LAEMS ar gael, yn bennaf ar gyfer darparwyr meddalwedd awdurdodau lleol. Mae'r ddogfen sy'n rhoi'r disgrifiad o'r sgema XML ar gael isod (Saesneg yn unig). Mae hi'n diffinio strwythur ffurfiol y data y mae'r ASB yn disgwyl ei gael gan awdurdodau lleol. Mae'r ddogfen yn cyflwyno astudiaeth achos, gan gymryd enghraifft ffuglennol a rhoi cyngor cam-wrth-gam ar greu elfennau unigol y data, mewn perthynas â sefyllfa 'go iawn', gan adeiladu at greu ffeil data enghreifftiol gyflawn.

Manylion cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am system LAEMS, cysylltwch â'r tîm LAEMS:
Gosia Patyjewicz: 020 7276 8419
Esther Heller: 020 7276 8756
e-bostl: laems@foodstandards.gsi.gov.uk.

Rhagor yn yr adran hon (Saesneg yn unig)