System Arolygu Bwyd y DU

Mae System Arolygu Bwyd y DU (UKFSS) yn gronfa ddata genedlaethol ganolog sy’n storio canlyniadau dadansoddol samplau bwyd a bwyd anifeiliaid a gymerir gan awdurdodau gorfodi (awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd porthladdoedd) fel rhan o’u rheolaethau swyddogol.

Gair am y gronfa ddata

Mae gwybodaeth am bob sampl a’r canlyniadau dadansoddi yn cael eu cofnodi ar y system, ac yna eu dilysu, drwy ddefnyddio’r adnodd cofnodi data.

Mae’r gronfa ddata wedi’i diogelu gan gyfrinair, a gall awdurdodau gorfodi a labordai ei defnyddio i chwilio am setiau data dienw lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac i nodi tueddiadau a meysydd o ddiffyg cydymffurfio a all helpu i ddatblygu cynlluniau samplu.

Hyfforddiant

Mae cyflwyniad i’r system UKFSS ar gael drwy adnodd hyfforddi e-ddysgu ar y gronfa ddata. Mae’r hyfforddiant yn rhoi cyngor i awdurdodau gorfodi ar sut i ddechrau arni, sut i sefydlu eu hunain ar y system, cadw cofnodion yn gyfoes, creu samplau, osgoi cofnodion dwbl, anfon samplau i’r labordy, lawrlwytho canlyniadau, argraffu labeli ac argraffu adroddiadau.

Mae hyfforddiant, sy’n cael ei ariannu gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ar gael hefyd i swyddogion gorfodi cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn y DU. Mae rhagor o wybodaeth am y cwrs a’r dyddiadau hyfforddi i’w gweld drwy’r ddolen ‘Gwefannau allanol’ ar y dudalen hon.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi ymholiadau technegol, neu os ydych chi am gael gwybodaeth sy’n ymwneud â chael mynediad i’r gronfa ddata, cysylltwch â Desg Gymorth UKFSS drwy anfon e-bost at CSIS.fsaservicedesk@capita.co.uk neu drwy ffonio 0207 276 8282.

I gael gwybodaeth gyffredinol am y Rhaglen UKFSS, anfonwch e-bost at standards.support@foodstandards.gsi.gov.uk neu cysylltwch â’r person perthnasol yng Nghymru:

Delyth Murray-Lines
Delyth.Murray-Lines@foodstandards.gsi.gov.uk neu ffoniwch 02920 678927

UKFSS yng Nghymru

Mae’r ddau ddadansoddwr cyhoeddus yng Nghymru yn gallu defnyddio UKFSS ar hyn o bryd, ac maent yn adrodd drwy ddefnyddio’r adnodd hwn.

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru dri labordy bwyd microbiolegol yng Nghymru – yng Nghaerdydd, yng Nghaerfyrddin ac ym Mangor. Rhagwelir y bydd y system UKFSS yn cael ei sefydlu ym mhob un o’r tri labordy yng Nghymru maes o law.