Yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Logo'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
Mae Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) yr ASB yn gweithio â phartneriaid i ddiogelu defnyddwyr rhag bwyd a diod sydd un ai'n anniogel neu'n annilys o ganlyniad i weithagarwch troseddol difrifol. Mae trosedd bwyd yn ymwneud ag anonestrwydd mewn unrhyw gam cynhyrchu neu gyflenwi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid. Mae'n n fater cymhleth, a gall bod yn niweidiol i ddefnyddwyr a busnesau.

Rhoi gwybod am drosedd bwyd yn gyfrinachol

Mae 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol' yn adnodd lle gall unrhyw un sydd ag amheuon ynghylch trosedd bwyd roi gwybod i ni mewn modd diogel a chyfrinachol, ar y ffôn neu ar-lein. Mae'r adnodd wedi'i dargedu'n benodol at bobl sy'n gweithio o fewn neu o amgylch diwydiant bwyd y Deyrnas Unedig.

Hoffai'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd l dderbyn unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag anonestrwydd tybiedig mewn perthynas â bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid. Yn ogystal â chanfod enghreifftiau penodol o drosedd bwyd a gallu mynd i'r afael â nhw, bydd gwybodaeth o'r fath yn ein cynorthwyo ni i ddysgu mwy ynghylch yr amgylchiadau sy'n caniatáu troseddu.

Hoffai'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd ​ glywed gan unrhyw un sydd ag amheuon ynghylch:

·         bwyd neu ddiod sy'n cynnwys pethau na ddylent;

·         dulliau a ddefnyddir yn eich gweithle ar gyfer cynhyrchu, prosesu, storio, labelu neu gludo bwyd nad ydynt yn ymddangos yn iawn i chi;

·         eitem o fwyd neu ddiod sy'n datgan ei fod o ansawdd penodol neu o le neu ardal benodol, ond nad yw'n ymddangos felly. 

 

Ewch ati

Cysylltwch â 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol' os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch troseddu.

Ffoniwch 0207 276 8787 neu anfonwch e-bost at foodcrime@foodstandards.gsi.gov.uk

Mae 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol' ar gael yn ystod oriau swyddfa arferol (dydd Llun-Gwener 8am-5pm).

Os ydych yn rhoi gwybod mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Galw o awdurdod lleol?

Os oes gennych unrhyw amheuon neu wybodaeth ynghylch trosedd/twyll bwyd, dylech gysylltu â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd ​ drwy lenwi'r ffurflen 'adroddiad gwybodaeth' safonol a'i hanfon at foodcrime@foodstandards.gsi.gov.uk

Os ydych yn dymuno siarad ag aelod o'n tîm, ffoniwch 0207 276 8727.

Rhagor yn yr adran hon