Gwella ein gwybodaeth am droseddau bwyd

Diweddarwyd ar:
8 Medi 2017
A fork with the scales of justice balancing on it
Mae diwydiant bwyd a diod y Deyrnas Unedig (DU) werth £200 biliwn, ac mae angen monitro tueddiadau yn barhaus er mwyn deall y bygythiadau troseddu.Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) wedi nodi saith math o droseddau bwyd, er mwyn ei helpu i ganfod a mynd i'r afael â thwyll o fewn cadwyni cyflenwi bwyd.

Er bod y rhan helaeth o fwyd sy'n cael ei werthu a'i fwyta yn y DU yn ddilys ac yn ddiogel i'w fwyta, gall twyll bwyd ddigwydd yn y gadwyn cyflenwi bwyd.

Mae'r NFCU, ar y cyd ag Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban, wedi sefydlu llinell sylfaen i ddeall bygythiad troseddau bwyd yn y DU.

Meddai Andy Morling, Pennaeth Troseddau Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: ‘Os gallwn ddeall sut mae troseddu bwyd yn dod i'r amlwg, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon ar draws ystod o sectorau bwyd er mwyn blaenoriaethu peryglon. Drwy ganolbwyntio ar y ffyrdd y caiff troseddau bwyd eu cyflawni, yn hytrach na meddwl amdanynt ar sail achosion unigol, bydd hyn yn ein helpu i nodi ymddygiad twyllodrus na chafodd ei nodi'n flaenorol, yn ogystal ag amlygu mannau gwan cyn i droseddwyr fanteisio arnynt.' 

Y saith math o droseddau bwyd

 • Dwyn
  Cael gafael ar gynhyrchion bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid mewn ffordd anonest er mwyn gwneud elw drwy eu defnyddio neu eu gwerthu.
 • Prosesu anghyfreithlon
  Lladd neu baratoi cig a chynhyrchion cysylltiedig mewn safleoedd heb eu cymeradwyo neu drwy ddefnyddio technegau heb eu hawdurdodi.
 • Dargyfeirio gwastraff
  Rhoi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid sy’n wastraff yn ôl i mewn i’r gadwyn fwyd yn anghyfreithlon.
 • Difwyno
  Dirywio ansawdd bwyd drwy gynnwys sylwedd estron er mwyn lleihau costau neu er mwyn ffugio ansawdd uwch.
 • Amnewid
  Amnewid bwyd neu gynhwysyn gyda sylwedd arall sy’n debyg ond yn israddol.
 • Camgynrychioli
  Marchnata neu labelu cynnyrch yn anonest o ran ei safon, ei ddiogelwch, ei darddiad neu ba mor ffres ydyw.
 • Twyll dogfennau
  Defnyddio dogfennau go iawn mewn ffordd ffug neu dwyllodrus er mwyn gwerthu, marchnata neu gadarnhau cynnyrch twyllodrus neu israddol. ​

Cydweithio

Mae NFCU yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio â phartneriaid er mwyn amddiffyn defnyddwyr rhag gweithgarwch troseddol difrifol sy'n effeithio ar ddiogelwch neu ddilysrwydd yr hyn y maent yn ei fwyta neu ei yfed.  Hoffem dderbyn unrhyw wybodaeth, megis gweithgarwch anheg tybiedig gan gystadleuydd neu ymddygiad twyllodrus gan eich cyflogwr, sy'n berthnasol i anonestrwydd tybiedig mewn perthynas â bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid.

Ffoniwch 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol' ar 0207 276 8787 neu anfonwch e-bost at foodcrime@foodstandards.gsi.gov.uk

Caiff yr holl wybodaeth a roddir gennych ei thrin yn gwbl gyfrinachol.

Posteri Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol i'w lawrlwytho a'u harddangos

Rydym wedi creu pum poster sy'n hyrwyddo ein gwasanaeth 'Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol', lle mae modd rhoi gwybod am droseddau. Maent ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim, a gallwch eu hargraffu a'u harddangos yn y gweithle neu fan arall. Byddem yn falch pe gallech rannu'r negeseuon hyn er mwyn ein helpu i fynd i'r afael â bygythiad troseddau bwyd.