Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd

Cafodd Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr Undeb Ewropeaidd ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar 25 Hydref 2011.

Daeth Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014 i rym ar 14 Gorffennaf 2014 ac Maent yn galluogi awdurdodau lleol i orfodi Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr Rhif 1169/2011 yr UE. O dan y rheoliadau hyn, mae newid i’r drefn orfodi bresennol wedi’i roi ar waith, drwy symud oddi wrth y broses o erlyn ar y cam cyntaf i drefn fwy cymesur ac wedi’i thargedu drwy gyflwyno hysbysiadau gwella. Os oes methiant i gydymffurfio o hyd ar ôl i hysbysiad gwella gael ei gyflwyno, yna gall yr awdurdod lleol gymryd camau erlyn. Ar gollfarn ddiannod, bydd y troseddwr yn agored i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 5 (£5,000 ar hyn o bryd). Bydd y broses erlyn sy’n gysylltiedig â mynd yn groes i ddarpariaethau penodol yn parhau, sef camlabelu bwydydd sy’n cynnwys alergenau, gan y gall methiant i gydymffurfio â’r darpariaethau alergenau arwain at risg i iechyd a diogelwch y defnyddiwr.

Mae’r rheoliadau hefyd yn dirymu’r mwyafrif o’r darpariaethau yn Rheoliadau Labelu Bwyd 1996. Bydd y safonau cyfansoddiadol ar gyfer hufen a chawsiau DU traddodiadol yn parhau tan 2018 fel y bydd termau sy’n gysylltiedig ag alcohol, gan gynnwys ‘low alcohol’, ‘dealcoholised’ ac ati.

Mae’r rheoliadau’n defnyddio rhai rhanddirymiadau a hyblygrwydd cenedlaethol, fel a ganiateir gan y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, sef:

  • Rhanddirymiad o’r angen i roi gwybodaeth orfodol am laeth a chynhyrchion llaeth mewn poteli gwydr y bwriedir eu hailddefnyddio. Mae defnyddio’r rhanddirymiad hwn yn cynnal yr eithriad presennol.
  • Rhanddirymiad o safonau cyfansoddiadol briwgig o ran braster a cholagen i gymarebau protein cig yn y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr. Mae defnyddio’r rhanddirymiad hwn yn caniatáu i fusnesau barhau i gyflenwi marchnad y Deyrnas Unedig â briwgig traddodiadol ar yr amod y caiff ei werthu o dan farc cenedlaethol.
  • I gadw’r gofyniad sy’n mynnu bod enw’r bwyd yn cael ei roi ar gyfer bwydydd sy’n cael eu gwerthu heb eu pecynnu ymlaen llaw.
  • I gadw’r gofyniad i gael arwydd sy’n dangos faint o gig sy’n bresennol mewn cynhyrchion cig sy’n cael eu gwerthu heb eu pecynnu ymlaen llaw.
  • I gyflwyno’r dull penodol y mae’n rhaid ei ddefnyddio ar gyfer darparu gwybodaeth am alergenau ar sail orfodol mewn bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw.
  • I ddiweddaru deddfwriaeth labelu a safonau bwyd i adlewyrchu’r Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr a chyflwyniad Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014.

Mae rheoliadau tebyg ond ar wahân hefyd wedi’u llunio yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cyfrifoldebau’r Llywodraeth yn y Deyrnas Unedig

Mae’r cyfrifoldeb am y Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yn amrywio ledled y DU.

Yn sgil newidiadau i Lywodraeth San Steffan yn 2010, mae’r cyfrifoldebau am bolisi labelu bwyd cyffredinol (lle nad yw’n gysylltiedig â diogelwch bwyd) yn Lloegr wedi’u trosglwyddo o’r ASB i Defra. Mae’r cyfrifoldeb am bolisi labelu maeth wedi’i drosglwyddo i’r Adran Iechyd.

Cymru
Yng Nghymru, yr ASB sy’n parhau i arwain ar bolisi labelu bwyd cyffredinol ac ar orfodi cyfraith labelu bwyd. Serch hynny, Llywodraeth Cymru sydd bellach yn gyfrifol am bolisi labelu maeth.

Manylion cyswllt:
Ffôn: 02920 678912
E-bost: kerys.james-palmer@foodstandards.gsi.gov.uk

Lloegr
Yn Lloegr, mae’r ASB yn arwain ar labelu bwyd sy’n ymwneud â diogelwch bwyd, ac yn parhau i gysylltu ag awdurdodau bwyd mewn perthynas â gorfodi cyfraith labelu bwyd.

Manylion cyswllt:
Gorfodi Safonau Bwyd
Ffôn: 0207 276 8016
E-bost: standards.support@foodstandards.gsi.gov.uk

Yr Alban a Gogledd Iwerddon
Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, yr ASB sy’n gyfrifol o hyd am bob agwedd ar bolisi labelu bwyd cyffredinol a labelu maeth, gan gynnwys cysylltu ag awdurdodau bwyd.

Manylion cyswllt yr Alban:
Tîm Safonau a Labelu Bwyd
Ffôn: 01224 285155
E-bost: scotland@foodstandards.gsi.gov.uk

Manylion cyswllt Gogledd Iwerddon:
Ffôn: 02890 417742
E-bost: mervyn.briggs@foodstandards.gsi.gov.uk

Rhagor yn yr adran hon