Beth yw campylobacter?

Campylobacter yw’r achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig. Mae’n amhosibl ei weld, ei arogli na hyd yn oed ei flasu mewn bwyd, ond os yw'n effeithio arnoch chi, ni fyddwch yn ei anghofio.
Mae tua 4 ym mhob 5 achos o wenwyn bwyd campylobacter yn y DU yn deillio o ddofednod wedi'i halogi

Mae gwenwyn campylobacter fel arfer yn datblygu ychydig ddyddiau ar ôl bwyta bwyd sydd wedi’i halogi ac yn arwain at symptomau sy’n cynnwys poen yn yr abdomen, dolur rhydd difrifol ac, weithiau, chwydu. Gall effeithio arnoch chi am oes, gan sbarduno syndrom coluddyn llidus (IBS), arthritis adweithiol ac, mewn achosion prin, syndrom Guillain-Barré – cyflwr difrifol sy’n effeithio ar y system nerfol. Ar ei waethaf, mae’n gallu lladd.

Rydym ni eisiau haneru nifer yr achosion o wenwyn bwyd campylobacter erbyn diwedd y flwyddyn. Gall hyn olygu bod dros can mil yn llai o bobl yn sâl y flwyddyn nesaf, a does dim dwywaith bod hynny’n newyddion da!

 • Sut alla’i atal gwenwyn campylobacter?

Er mwyn atal campylobacter rhag lledaenu yn eich cegin, dilynwch y cyngor hwn:

 1. Ewch ati i orchuddio ac oeri cyw iâr amrwd
  Gorchuddiwch gyw iâr amrwd a'i gadw ar waelod yr oergell fel nad yw'r suddion yn diferu dros fwydydd eraill a'u halogi gyda bacteria gwenwyn bwyd.
 1. Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd
  Mae coginio trylwyr yn lladd unrhyw facteria, gan gynnwys campylobacter, tra bod golchi cig yn gallu lledaenu germau o gwmpas y gegin wrth i ddŵr dasgu.
 1. Golchwch eich dwylo ac offer coginio
  Mae angen golchi a glanhau unrhyw offer, byrddau torri ac arwynebau gwaith sydd wedi cael eu defnyddio i baratoi cyw iâr amrwd yn drylwyr. Golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cynnes ar ôl trin cyw iâr amrwd.
 1. Coginiwch gyw iâr yn drylwyr
  Mae angen sicrhau bod y cyw iâr yn stemio'n boeth drwyddo cyn ei weini drwy dorri i ran fwyaf trwchus y cig. Dylech wirio bod y cig yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw ddarnau pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir.


 • Gwyliwch ein fideos

YouTube icon Gwylio ein fideos: food.gov.uk/youtube