Gwastraff bwyd

Prif ffeithiau

Mae gwastraff bwyd yn fater byd eang. Yn ôl Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig, mae traean o’r holl fwyd a gynhyrchir ar draws y byd yn cael ei golli neu’i wastraffu bob blwyddyn.

Yn y Deyrnas Unedig, rydym yn taflu 7 miliwn tunnell o fwyd a diod o’n cartrefi bob blwyddyn. Gallem fod wedi bwyta’r rhan fwyaf ohono.

Mae gwastraffu’r bwyd hwn,yn costio £470 bob blwyddyn i’r cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig.

Bara, ffrwythau a llysiau yw’r bwydydd a gaiff eu taflu fwyaf aml.

Gwastraff bwyd – y broblem

Erbyn 2050, mae disgwyl i boblogaeth y byd godi i dros 9.5 biliwn. Mae hyn yn rhoi pwysau mawr ar y system fwyd byd-eang. O ran bwyd, nid ydym yn gwybod eto beth fydd ein dyfodol, ond nid yw dilyn y drefn arferol yn opsiwn i ni.

Gall pob un ohonom gyfrannu at well dyfodol o ran bwyd drwy leihau faint o fwyd rydym yn ei wastraffu. Bydd newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr, a gall pawb chwarae eu rhan. Mae bron i hanner y bwyd a gaiff ei daflu yn y Deyrnas Unedig yn dod o’n cartrefi.

Mae dau brif reswm pam ein bod yn taflu bwyd da: rydym ni’n prynu neu’n paratoi gormod, neu ddim yn llwyddo i’w ddefnyddio mewn pryd. Gallwch edrych ar ein canllaw cyflym ar beth i’w wneud gyda bwyd dros ben er mwyn mwyn osgoi ei wastraffu, a dylech bob amser fwyta, coginio neu rewi bwyd erbyn y dyddiad ‘Defnyddio Erbyn’.

Mae gan fusnesau rôl i’w chwarae i leihau gwastraff bwyd hefyd. Mae ymchwil WRAP yn dangos bod y sectorau gweithgynhyrchu a manwerthu yn gwastraffu 1.9 miliwn tunnell o fwyd a diod bob blwyddyn. Mae modd osgoi taflu 1.1 miliwn ohono. Dyma pam y byddwn yn siarad â busnesau er mwyn canfod beth maent yn ei wneud i leihau gwastraff bwyd a pha gamau eraill y gallant eu cymryd i wneud mwy.