Ein Bwyd: Y Dyfodol

Rydym eisiau i chi fod yn rhan o’r drafodaeth am ddyfodol ein bwyd, er mwyn diogelu eich buddiannau a pharchu eich hawliau.

Ein Bwyd: Y Dyfodol

Datblygwyd y fideo hwn ar gyfer y gynhadledd a gynhelir yn Lloegr. O’r herwydd, nid yw ar gael yn Gymraeg.

Yn y Deyrnas Unedig yn unig, rydym ni’n cynhyrchu llai na 60% o’n bwyd ein hunain, gan fewnforio’r gweddill o dros 180 o wledydd.

Bydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd mewn incwm mewn gwledydd sy’n datblygu yn newid y darlun byd-eang.

Bydd technoleg newydd a ffynonellau bwyd newydd yn newid beth sydd ar gael i ni.
 

Mae pwysau cymhleth ar gadwyni cyflenwi yn creu heriau – olrhain bwyd, prisiau anwadal a hyd yn oed troseddau bwyd.

Darllen ein gwaith ymchwil

Rydym wedi cyhoeddi gwaith ymchwil sy’n edrych ar safbwyntiau defnyddwyr am fwyd, yn edrych ar y byd yr ydym yn byw ynddo, cyfeiriad ein dyfodol, a’r hyn yr hoffem ei weld o ran #BwydEinDyfodol.

Bwyd Ein Dyfodol

Rydym wedi dod â 200 o arbenigwyr ynghyd i drafod yr hyn gall pob un ohonom ei wneud er mwyn sicrhau’r dyfodol bwyd gorau i drigolion y Deyrnas Unedig.

 

Gallwch wylio fideo o’r digwyddiad ar ein sianel YouTube

Cyflwyniadau Siaradwyr
(Saesneg yn unig)

 

Cymerwch ran
#BwydEinDyfodol
RHANNWCH

Mewn partneriaeth â

Food Standards Scotland