Dyddiadau 'defnyddio erbyn' ac 'ar ei orau cyn'

use by

Mae’r dyddiad ‘defnyddio erbyn’ yn ymwneud â diogelwch

Mae’r dyddiad ‘defnyddio erbyn’ yn ymwneud â diogelwch. Dyma’r dyddiad pwysicaf i’w gofio! Gallwch fwyta bwydydd (a rhewi’r rhan fwyaf ohonynt) hyd at y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, ond ddim wedi hynny. Ceir dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ ar fwyd sy’n mynd yn ddrwg yn gyflym, megis cynhyrchion cig neu salad wedi’i baratoi ymlaen llaw. Er mwyn gallu dibynnu ar y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, mae’n rhaid dilyn cyfarwyddiadau storio’n ofalus.

best before

Mae’r dyddiad ‘ar ei orau cyn’ yn ymwneud â safon

Mae’r dyddiad ‘ar ei orau cyn’ yn ymwneud â safon, nid diogelwch. Bydd y bwyd yn ddiogel i’w fwyta ar ôl y dyddiad hwn, ond efallai na fydd ar ei orau a ni fydd ei flas na’i wead cystal. Mae dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ yn ymddangos ar ystod eang o fwydydd, gan gynnwys bwyd tun, bwyd wedi’i rewi ac wedi’i sychu, a bwydydd eraill. Bydd y dyddiad ‘ar ei orau cyn’ ond yn berthnasol os yw’r bwyd wedi’i storio yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y label.

Ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, ni ddylech fwyta, coginio na rhewi’r bwyd. Gallai fod yn anniogel i’w fwyta neu i’w yfed, hyd yn oed os caiff ei storio’n gywir a’i fod yn edrych ac yn arogli’n iawn.

Bwyta, Coginio, Rhewi

Defnyddiwch ein canllaw cyflym i arbed arian ac amser a lleihau gwastraff drwy fwyta, coginio neu rewi bwyd erbyn ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’.

1. Cynllunio’ch prydau ymlaen llaw

Ceisiwch ddod i arfer â chymryd cip ar beth sydd gennych yn yr oergell a'r rhewgell cyn i chi fynd i siopa. Defnyddiwch fwydydd sy'n cyrraedd eu dyddiad ‘defnyddio erbyn’ a bwydydd ffres eraill fel ffrwythau a llysiau, cig, pysgod, caws neu laeth yn gyntaf, gan fod y rhain yn gallu mynd yn ddrwg dros amser.

2. Peidiwch â dibynnu ar eich trwyn!

Gall bwyd edrych ac arogli'n iawn hyd yn oed ar ôl ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn ddiogel i'w fwyta. Mae dal yn bosib ei fod wedi’i halogi. Ni allwch weld, arogli na blasu'r germau sy'n achosi gwenwyn bwyd.

3. Manteisiwch ar fargeinion

Gallwch brynu pacedi mawr o gig (e.e. brest cyw iâr) a'u rhewi nhw'n unigol mewn bagiau llai. Gallwch goginio digon ar gyfer dau bryd (neu fwy!) a bwyta un a rhewi'r gweddill – mae hyn yn osgoi gwastraff ac yn golygu na fydd angen i chi goginio mor aml.

Mae dadmer yn gweithio fel botwm ‘oedi’. Gallwch rewi bron bob dim. Mae’n ddiogel i rewi bwyd hyd at y dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Mae hyn yn cynnwys cigoedd a phrydau rydych wedi’u coginio o gig a gafodd ei goginio a’i rewi yn flaenorol – eich cyw iâr rhost dros ben er enghraifft. Unwaith i’r bwyd ddadmer, nid yw’r botwm ‘oedi’ yn gweithio. Felly, cofiwch ddadmer eich bwyd yn ôl yr angen – a’i fwyta o fewn 24 awr.

4. Rhewi bwyd hyd at y dyddiad ‘defnyddio erbyn’

Gallwch rewi’r rhan fwyaf o fwydydd hyd at y dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Er hynny, mae’n well rhewi bwyd yn syth wrth i chi sylwi nad ydych am ei ddefnyddio mewn pryd.

5. Rhewi cig amrwd a chig wedi’i goginio

Gallwch rewi cig amrwd a chig wedi’i goginio yn ddiogel a hyd yn oed coginio cig wedi’i ddadmer mewn pryd newydd a’i rewi i’w ddefnyddio ar ddiwrnod arall. Yn syml, ewch ati i ddadmer y cig mewn oergell dros nos (gwnewch yn siŵr nad yw suddion cig amrwd yn diferu ar unrhyw fwydydd eraill yn yr oergell, yn ogystal â sicrhau bod y cig wedi dadmer yn drylwyr), ei ddefnyddio o fewn 24 awr a’i goginio tan ei fod yn stemio’n boeth.

6. Bwyta bwyd wedi’i rewi o fewn 3 i 6 mis

Gallwch rewi bwydydd mewn rhewgell sy’n gweithio’n iawn am amser hir heb iddynt fynd yn ddrwg, ond bydd y safon yn dirywio dros amser. Felly, mae’n well eich bod yn bwyta bwyd wedi’i rewi o fewn 3 i 6 mis (ond cofiwch edrych ar unrhyw gyfarwyddiadau rhewi ar y deunydd pecynnu). Os ydy’ch cig wedi’i rewi am gyfnod hirach, gallwch ei farinadu cyn ei goginio er mwyn gwella’r gwead, neu gallech ddefnyddio perlysiau a sbeisys er mwyn ychwanegu blas.

7. Dadmer dros nos yn yr oergell

Gallwch ddadmer bwyd dros nos yn yr oergell, ond cofiwch sicrhau ei fod wedi'i ddadmer yn drylwyr. Ar ôl iddo ddadmer, dylech ei ddefnyddio o fewn 24 awr a'i goginio tan ei fod yn stemio'n boeth. Os oes angen y bwyd arnoch ar frys, gallwch ei ddadmer yn ddiogel yn y microdon, ond cofiwch sicrhau nad oes darnau oer neu ddarnau wedi'u rhewi yn y canol.

8. Gorchuddio

Mae'n well cadw bwyd mewn cynhwysydd sydd â chaead arno neu orchuddio'r bwyd mewn ffoil, papur rhewi neu cling ffilm cyn ei roi yn y rhewgell, fel arall bydd yr aer oer yn ei sychu. Ceisiwch gael gwared ar unrhyw aer o'r bagiau rhewi.