Gwybodaeth bwysig am Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Gwybodaeth bwysig am Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Gwybodaeth bwysig am Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd – Y Ffeithiau

Mae gwrthfiotig yn gyffur a ddefnyddir i drin heintiau bacteriol mewn pobl ac anifeiliaid. Fodd bynnag, gall bacteria newid a chanfod ffyrdd i oroesi effeithiau gwrthfiotig. Mae hyn wedi arwain at wrthfiotigau yn colli eu heffeithiolrwydd. Po fwyaf yr ydym ni'n defnyddio gwrthfiotigau, a'r ffordd yr ydym ni'n eu defnyddio, po fwyaf y gall bacteria eu hymwrthod. Dyma beth yw ymwrthedd gwrthficrobaidd.


Darparwyd y ddelwedd gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop

Sut mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn lledaenu

fake booze product

Gall halogiad drwy garthion pan gaiff anifail ei ladd, neu wrth ddefnyddio carthion fel gwrtaith, drosglwyddo microbau ymwrthedd gwrthficrobaidd i’r amgylchedd a chynhyrchion cig.

fake booze price

Gellir halogi llysiau, ffrwythau a physgod cregyn os yw'r dŵr a ddefnyddir i'w tyfu, neu’r dŵr maent yn byw ynddo, yn cynnwys microbau ymwrthedd gwrthficrobaidd.

fake booze packaging

Gall bwyd fod wedi'i halogi gan ficrobau ymwrthedd gwrthficrobaidd yn yr amgylchedd.

fake booze place

Os caiff bwyd ei drin ar arwynebau sydd wedi’u halogi neu heb yr arferion hylendid cywir, gall bacteria ymwrthedd gwrthficrobaidd ledaenu o un math o fwyd i'r llall. Gelwir hyn yn croeshalogi.

Sut i osgoi'r broblem

  • Cofiwch yr hanfodion diogelwch wrth drin bwyd – glanhau yn dda, coginio yn drylwyr, oeri yn gywir ac atal croeshalogi.
  • Dylech drin a choginio cig, megis dofednod (poultry), porc, cig eidion a chig oen wedi'u briwio, tan ei fod yn stemio'n boeth drwyddo, ac nad oes unrhyw gig pinc, a than i'r suddion redeg yn glir.
  • Dylech olchi a/neu blicio ffrwythau a llysiau os ydych am eu bwyta'n amrwd..
  • Dim ond pan mae'n angenrheidiol y dylech ddefnyddio gwrthfiotigau, yn ôl â'r cyfarwyddiadau, fel y gallant weithio'n effeithiol..

Sut ydym ni’n mynd i’r afael â’r broblem?

  • Rydym yn ariannu gwaith ymchwil i ganfod mwy am ficrobau ymwrthedd yn y gadwyn fwyd er mwyn gwella ein dealltwriaeth a’n gwybodaeth.
  • Rydym yn gweithio ag adrannau llywodraethol eraill a'r diwydiant wrth iddynt ddatblygu cynlluniau gweithredu er mwyn lleihau ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn bwyd.
  • Mae ein Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd wedi sefydlu is-grŵp ymwrthedd gwrthficrobaidd i ystyried materion sy'n ymwneud a'r gadwyn fwyd.
  • Rydym ni hefyd yn gweithio â defnyddwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymwrthedd gwrthficrobaidd a bwyd, a rhannu cyngor ymarferol.