Penodi Jason Feeney fel Prif Weithredwr yr ASB

Diweddarwyd ar:
11 Ebrill 2017
Jason Feeney
Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi cadarnhau ei bod wedi penodi Jason Feeney fel Prif Weithredwr yr adran.

Mae Jason wedi bod yn rhan o’r ASB ers ymuno fel Prif Swyddog Gweithredu ym mis Ionawr 2015.

Ymunodd â’r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (fel ag yr oedd ar y pryd) fel Swyddog Gweinyddol ym 1981. Treuliodd blynyddoedd cyntaf ei yrfa yn gweithio mewn swyddfeydd lleol yn Leeds a Bradford mewn amrywiaeth o swyddi ar y rheng flaen. Yn y 90au, fe weithiodd yng Nghangen Cyllid a Diogelwch yr Asiantaeth Fudd-daliadau gan reoli eu rhaglen newid gwerth £350 miliwn. Cafodd secondiad dwy flynedd i Weithrediaeth y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn gweithio ar gydnabyddiaeth ariannol meddygon teulu a chyllid gofal sylfaenol. Yn 2002, cafodd ei ddyrchafu i’r Uwch Wasanaeth Sifil a threuliodd dwy flynedd fel Pennaeth Pensiynau’r Dyfodol. Yna, roedd yn gyfrifol am arwain yr Awdurdod Dylunio Canolog cyn cael ei ddyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Dylunio Busnes y Gwasanaeth Pensiwn yn 2005. Yn dilyn uno’r Gwasanaeth Pensiwn a’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr, cafodd ei benodi fel Cyfarwyddwr Strategol yr asiantaeth newydd ym mis Mai 2008, gan gyflwyno nifer o drawsnewidiadau sylweddol i’r gwasanaeth. Ym mis Rhagfyr 2010, fe benodwyd fel Prif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Prif Swyddog Gweithredol y Gwasanaeth Pensiwn. Pan aethpwyd ati i ailstrwythuro’r adran, cafodd ei benodi fel Cyfarwyddwr Pensiynau'r Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Hydref 2011. Ym mis Tachwedd 2012, fe benodwyd fel Cyfarwyddwr Budd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau gyda chyfrifoldeb dros 22,000 o staff yn dosbarthu budd-daliadau ar draws pob oedran, gwerth oddeutu £30 biliwn y flwyddyn, i dros 10 miliwn o gwsmeriaid. Cafodd ei wneud yn CBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2011.

Meddai Heather Hancock:

‘Rwyf ar ben fy nigon bod Jason Feeney yn cymryd yr awenau fel Prif Weithredwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Rydym ni’n gwybod bod gan Jason hanes llwyddiannus o gyflawni newid cymhleth ar draws sectorau, a’r arbenigedd arwain hwnnw sy’n ei osod ar wahân i faes cryf iawn o ymgeiswyr o’r diwydiant a’r sector cyhoeddus. Rwy’n edrych ymlaen yn arw at gael cydweithio â Jason i fynd i’r afael â’r goblygiadau a’r cyfleoedd rheoleiddio bwyd a ddaw yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, ac i gyflawni ein dyhead o foderneiddio’r broses reoleiddio, y cyfan wrth gynnal hyder y cyhoedd yng ngwaith yr ASB.'

Bydd Jason Feeney yn mynd i’r afael â’r rôl llawn amser o 11 Ebrill .

Meddai ‘Bydd yn fraint cael arwain yr ASB dros y blynyddoedd nesa fel Prif Weithredwr. Mae’r gwaith a gyflawnir gan yr Asiantaeth hon yn hanfodol i les ac iechyd pawb yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mi fyddai’n falch iawn o gael arwain y tîm ymroddedig a phroffesiynol sy’n cyflawni hynny.’