Cyhoeddi yr Adroddiad Arolwg Bwyd a Chi diweddaraf ar gyfer Cymru

Diweddarwyd ar:
19 Ebrill 2017
Wales map
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canfyddiadau unigol Cymru ar gyfer Cylch 4 Arolwg ‘Bwyd a Chi’.

Defnyddir arolwg Bwyd a Chi i gasglu gwybodaeth am ymddygiadau, agweddau a gwybodaeth y cyhoedd mewn perthynas â materion bwyd. Mae'n darparu data, a adroddir gan y cyhoedd, ar arferion prynu, storio, paratoi, bwyta a ffactorau eraill a all effeithio ar y pethau hyn. Caiff arolwg Bwyd a Chi ei gyhoeddi bob dwy flynedd.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir drwy'r arolwg i lywio ei pholisïau a'i gwaith â'i chwsmeriaid. Mae hefyd yn adnodd hynod werthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall ymddygiadau ac agweddau defnyddwyr tuag at fwyd dros nifer o flynyddoedd.  

Yn y cylch hwn, fel mewn cylchoedd blaenorol, fe holwyd defnyddwyr am bynciau eang megis:

 • Siopa, coginio a bwyta
 • Diogelwch bwyd yn y cartref
 • Bwyta y tu allan i'r cartref
 • Profiadau ac agweddau tuag at wenwyn bwyd
 • Agweddau a phryderon am gynhyrchu bwyd a'r system fwyd

Ynghyd â chwestiynau newydd ar:

 • Alergeddau ac Anoddefiadau Bwyd                               
 • Argaeledd bwyd (food security)
 • Bwyd: Ein Dyfodol
 • Dilysrwydd bwyd
 • Ymwybyddiaeth a phryderon am gemegion mewn bwyd

Yng Nghymru, dangosodd yr arolwg bod defnyddwyr yn nodi nifer o arferion sy'n unol ag argymhellion yr ASB ar ddiogelwch bwyd yn y cartref:

 • Nododd mwy nag wyth allan o ddeg o ymatebwyr yng Nghymru arferion golchi dwylo sy'n unol ag arferion a argymhellir, gan nodi eu bod bob tro'n golchi eu dwylo cyn dechrau paratoi neu goginio bwyd (86%), ac yn syth ar ôl trin cig amrwd, dofednod neu bysgod (89%).
 • Mae'r ASB yn argymell mai'r dyddiad 'defnyddio erbyn' yw'r dangosydd gorau o ran p'un a yw bwyd yn ddiogel i'w fwyta, a chafodd hyn ei nodi fel dangosydd gan 80% o ymatebwyr yng Nghymru.

Ond nododd yr arolwg hefyd feysydd lle nad yw defnyddwyr yn dilyn arferion da a argymhellir:

 • Gofynnwyd i ymatebwyr yng Nghymru pa ddulliau maent yn eu defnyddio i ddadmer cig neu bysgod. Y dull mwyaf cyffredin oedd gadael cig neu bysgod ar dymheredd ystafell (56%), nad yw’n arfer a argymhellir.

Mae'r canfyddiadau hefyd yn helpu i greu darlun o arferion bwyta allan defnyddwyr ac yn pwysleisio pwysigrwydd glanweithdra a hylendid pan fo pobl yn dewis ble i fwyta allan.

 • Pan ddangoswyd rhestr o ffactorau a allai ddylanwadu ar eu penderfyniadau o ran ble i fwyta allan, dywedodd 71% o ymatebwyr bod glanweithdra a hylendid y sefydliad yn bwysig iddyn nhw; ar y cyfan, dywedodd traean (34%) o ymatebwyr a oedd yn bwyta allan mai dyma'r ffactor pwysicaf.

Bydd cwestiynau newydd a holwyd yn ystod y Cylch hwn yn helpu i lywio gwaith yr ASB yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cwestiynau ar alergeddau ac anoddefiadau yn dangos, o'r rheiny yng Nghymru a nododd adwaith andwyol neu a oedd yn osgoi bwydydd penodol, llaeth buwch a chynhyrchion llaeth buwch (25%), grawnfwydydd yn cynnwys glwten (11%) ac wyau (8%) oedd y bwydydd mwyaf cyffredin a nodwyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn mynd ati i gymharu rhwng defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Yr arolwg ac adroddiad Cymru

Mae arolwg ‘Bwyd a Chi’ yn ystadegyn swyddogol a gynhelir bob dwy flynedd. Mae'n darparu data allweddol ar ymddygiadau, agweddau a gwybodaeth y cyhoedd mewn perthynas â materion bwyd. Cynhaliwyd y gwaith maes ar gyfer Cylch 4 rhwng mis Mai a mis Medi 2016. Roedd yn cynnwys 400 o gyfweliadau ar draws Cymru ymhlith sampl gynrychioladol o oedolion 16 oed a hŷn.

Ers Cylch 3, mae'r sampl wedi'i hybu yng Nghymru er mwyn gallu cynhyrchu adroddiad penodol ar gyfer Cymru.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys data a gasglwyd o Gymru, ac yn eistedd law yn llaw â'r adroddiad cyfunol (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) a gyhoeddwyd ar 30 Mawrth 2017.

Mae adroddiad ar wahân ar gyfer Gogledd Iwerddon hefyd yn cael ei gyhoeddi heddiw. 

Darllenwch adroddiad Cymru

Mae adroddiadau arolwg Bwyd a Chi ar gael drwy www.food.gov.uk/bwyd-a-chi