Diweddariad ar Fipronil mewn wyau

Diweddarwyd ar:
7 Awst 2017
FSA logo
Yn dilyn pryderon a godwyd yn yr Iseldiroedd am sylwedd o’r enw Fipronil sydd wedi cael ei ddefnyddio yn amhriodol mewn cynhyrchion glanhau ar ffermydd ieir, rydym ni wedi nodi nifer bach iawn o wyau sydd wedi’u dosbarthu i’r Deyrnas Unedig o’r ffermydd dan sylw. Nid yw Fipronil wedi’i awdurdodi i’w ddefnyddio fel meddyginiaeth milfeddygol o amgylch anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn ymrwymo i sicrhau bod bwyd yn ddiogel. Mae nifer y wyau dan sylw yn fach iawn ac mae’r perygl i iechyd y cyhoedd yn isel iawn. Fodd bynnag, rydym ni’n ymchwilio ar frys i’r digwyddiad hwn o ran ble mae’r wyau wedi’u dosbarthu yn y Deyrnas Unedig (DU). Rydym ni’n cydweithio’n agos â busnesau sydd wedi cael wyau o’r ffermydd dan sylw. Mae’r ymchwiliadau hyd yn hyn yn dangos nad yw’r cynhyrchion hyn bellach ar y silffoedd.

Mae’r llywodraeth eisoes wedi cymryd camau i atal unrhyw risg i ddefnyddwyr y DU drwy ychwanegu Fipronil i’w rhaglen cadw gwyliadwriaeth gadarn mewn ffermydd yn y DU. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod wyau sy’n cael eu dodwy yn y DU wedi’u halogi, na bod Fipronil wedi’i ddefnyddio yn amhriodol yn y DU. Caiff 85% o’r wyau rydym ni’n eu bwyta yn y DU eu dodwy yma hefyd.

Mae nifer y wyau sydd yn rhan o’r digwyddiad hwn yn cynrychioli tua 0.0001% o gyfanswm y wyau a gaiff eu mewnforio i’r DU bob blwyddyn. Yn ôl ein hasesiad risg, ac yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael, fel rhan o ddeiet normal iach, mae’r lefel isel iawn hon o gysylltiad yn annhebygol o beri risg i iechyd y cyhoedd. O’r herwydd, nid oes angen i ddefnyddwyr boeni. Rydym ni’n cynghori nad oes angen i bobl newid y ffordd y maent yn bwyta neu’n coginio wyau neu gynhyrchion sy’n eu cynnwys.