Diweddariad ar Fipronil mewn wyau

Diweddarwyd ar:
10 Awst 2017
FSA logo
Mae ymchwiliadau i’r digwyddiad Fipronil yn Ewrop yn parhau. Rydym bellach yn gwybod bod mwy o wyau o ffermydd a effeithiwyd arnynt na’r hyn a nodwyd yn flaenorol wedi dod i’r Deyrnas Unedig (DU).

Mae’n annhebygol iawn fod yr wyau hyn yn peri risg i iechyd y cyhoedd, ond gan nad yw Fipronil wedi’i awdurdodi i’w ddefnyddio mewn anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd, rydym wedi gweithredu ar frys er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Y cynhyrchion sydd wedi eu heffeithio yw bwydydd wedi’u prosesu sydd ag wy fel un cynhwysyn ymysg llawer o gynhwysion eraill. Cânt eu defnyddio i lenwi brechdanau neu fwydydd eraill sydd wedi’u hoeri. Er bod wyau sy’n cynnwys gweddillion Fipronil wedi cael eu gwerthu  fel wyau ffres mewn rhai gwledydd yn Ewrop, nid yw hyn yn wir am y DU. Cafodd llawer o’r wyau dan sylw eu cymysgu ag wyau eraill nad ydynt wedi dod o ffermydd sydd wedi cael eu heffeithio, felly bydd gweddillion Fipronil wedi’u gwanhau’n sylweddol. Mae’n debygol bod nifer yr wyau sydd wedi eu mewnforio i’r DU yn agosach i 700,000 o gymharu â’r ffigur blaenorol yr oeddem wedi’i amcangyfrif, sef 21,000. Fodd bynnag, gan fod hyn yn cynrychioli 0.007% o’r wyau rydym yn eu bwyta yn y DU bob blwyddyn, mae’n annhebygol iawn bod unrhyw risg i iechyd y cyhoedd wrth fwyta’r bwydydd hyn.

Bydd oes silff fer gan rai o’r cynhyrchion a wnaed gyda’r wyau hyn, a bydd pobl wedi’u bwyta eisoes. Fodd bynnag, rydym wedi nodi rhai cynhyrchion sydd yn dal i fod o fewn y dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Mae’r cynhyrchion hyn yn cael eu tynnu yn ôl gan y busnesau sydd yn rhan o’r digwyddiad hwn. Isod, ceir rhestr o gynhyrchion rydym wedi eu nodi hyd yn hyn. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon wrth i’n hymchwiliadau barhau.

Mae’r penderfyniad i dynnu’r cynhyrchion hyn yn ôl wedi’i seilio ar y ffaith nad yw Fipronil wedi’i awdurdodi i’w ddefnyddio mewn anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd, ac nid ar sail pryderon ynghylch diogelwch bwyd. Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban (FSS) wedi ymrwymo i sicrhau bod bwyd yn ddiogel, a bod gan ddefnyddwyr yn y DU fwyd y gallant ymddiried ynddo.

Rydym yn atgoffa busnesau bwyd o’u cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n cynnwys rhoi gwybod i’r ASB a FSS ac awdurdodau lleol perthnasol ar unwaith os ydynt o’r farn nad yw bwyd y maent wedi’i mewnforio, ei gynhyrchu, ei gynhyrchu, ei brosesu neu ei ddosbarthu yn cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd. Mae hyn yn ein caniatau ni i’w cynghori ar gymryd camau gweithredu priodol. Rydym yn ddiolchgar i’r busnesau bwyd sydd wedi darparu’r wybodaeth am y cynhyrchion sydd wedi’u tynnu yn ôl.

Caiff 85% o’r wyau rydym ni’n eu bwyta yn y DU eu dodwy yma hefyd. Nid oes tystiolaeth gennym fod wyau a gaiff eu dodwy yn y DU wedi’u halogi, neu fod Fipronil wedi’i ddefnyddio yn amhriodol yn y DU. Mae wyau ar ffermydd yn cael eu profi ar hyn o bryd, ac nid yw’r canlyniadau ar gyfer Cymru a Lloegr hyd yn hyn yn dangos eu bod wedi’u hamlygu i Fipronil

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: ‘Rwy’n hyderus mai mynd i’r afael â’r mater hwn yn gyflym yw’r peth cywir i’w wneud. Mae nifer yr wyau sy’n rhan o’r digwyddiad yn fach o gymharu â nifer yr wyau rydym yn eu bwyta, ac mae’n annhebygol iawn fod risg i iechyd y cyhoedd. Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, nid oes rhaid i bobl newid y ffordd maent yn coginio neu fwyta wyau. Fodd bynnag, mae defnyddio Fipronil o gwmpas anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd yn anghyfreithlon, ac ni ddylai fod yno.’

Byddwn yn eich diweddaru ar y digwyddiad hwn pan ddaw gwybodaeth i law.