Diweddariad ar Fipronil mewn wyau – 21 Medi 2017

Diweddarwyd ar:
21 Medi 2017
FSA logo
Rydym ni'n parhau â'n gwaith i olrhain wyau a allai gynnwys Fipronil sydd wedi eu dosbarthu o ffermydd yn yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Ers ein diweddariad diwethaf, mae un cynnyrch ychwanegol wedi'i dynnu yn ôl. Mae manylion yr holl gynhyrchion sydd wedi'u tynnu'n ôl hyd yn hyn ar gael yn y rhestr isod. Mae hwn yn gynnyrch wafflau (waffles) a werthir mewn siopau bach a safleoedd arlwyo.

Mae'n rhaid tynnu cynhyrchion yn ôl os ydynt yn cynnwys mwy na 15% o'r wyau dan sylw. Mae'n rhaid i fusnesau bwyd gydymffurfio â hyn neu ddangos bod y cynhwysion wy a ddefnyddiwyd yn cydymffurfio â'r lefel uchaf o weddillion a ganiateir (lefel sydd wedi'i phennu gan yr Undeb Ewropeaidd). 

Mae'r ASB yn parhau i weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ac rydym yn cael ein diweddaru ar ymchwiliadau gan aelod-wladwriaethau eraill wrth i wybodaeth newydd ddod i'r amlwg.

Mae dal yn annhebygol iawn fod yr wyau hyn yn peri risg i iechyd y cyhoedd, ond gan nad yw Fipronil yn sylwedd sydd wedi'i awdurdodi i'w ddefnyddio mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, rydym ni'n parhau i olrhain y cynhyrchion bwyd dan sylw ac yn sicrhau y cânt eu tynnu oddi ar y silffoedd os nad ydynt yn cydymffurfio â'r terfyn 15%. Nid oes angen i chi newid y ffordd yr ydych chi'n prynu neu'n bwyta wyau.

Er mwyn bod yn arbennig o ofalus, mae wyau o gyfran sylweddol o heidiau ieir y Deyrnas Unedig wedi'u profi am bresenoldeb Fipronil. Nid oes unrhyw Fipronil wedi'i ganfod, a bydd y profion yn parhau.

Mae ymchwiliadau yn dal i fynd rhagddynt, a byddwn yn parhau i gyhoeddi'r newyddion diweddaraf yn rheolaidd.