Newid yr arolwg manwerthu mewn perthynas â campylobacter

Diweddarwyd ar:
21 Medi 2017
FSA logo
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn newid ei harolwg manwerthu o gyw iâr ffres a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) ac a brynir mewn siopau am campylobacter.

Yn dilyn trafodaethau â'r diwydiant ar fenter yr ASB, mae'r naw prif fanwerthwr wedi cytuno i gyhoeddi eu canlyniadau campylobacter eu hunain ar eu gwefannau i'r cyhoedd. Bydd y manwerthwyr yn cynnal gwaith samplu a dadansoddi yn unol â phrotocolau cadarn a sefydlwyd gan yr ASB. Bydd y rhain hefyd yn sicrhau bod modd cymharu'r canlyniadau a gyhoeddir ganddynt. Yn ogystal, bydd gan yr ASB fynediad at y data craidd gan bob manwerthwr er mwyn gallu dilysu'r samplau ac i bennu cyfartaledd y diwydiant. Rydym ni hefyd yn cadw'r hawl i drafod y canlyniadau yn gyhoeddus. Mae pob manwerthwr wedi ymrwymo yn ysgrifenedig i ddilyn y protocol. O ganlyniad i'r trefniant hwn, ni fydd y naw manwerthwr mawr bellach yn rhan o'n harolwg blynyddol, ond bydd defnyddwyr yn gallu dilyn ymrwymiad parhaus y manwerthwyr i leihau campylobacter.

Yng ngoleuni'r cynnydd sylweddol a wnaed gan y manwerthwyr a'r cynhyrchwyr mawr o ran gweithredu i leihau lefelau campylobacter ar eu cyw iâr, ein strategaeth nawr yw canolbwyntio ein hymdrechion ar sefydliadau llai lle'r ydym ni'n teimlo y gellir gwneud rhagor o welliannau.  

Bydd y ffocws cynyddol ar y cyflenwyr hyn yn golygu bod modd ymestyn y gwelliannau a gyflawnwyd gan y cadwyni mwy ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan. Felly, bydd ffocws pedwaredd flwyddyn yr arolwg ar fanwerthwyr llai, masnachwyr annibynnol a stondinau marchnad gan fod y rhain yn fwy tebygol o gael eu cyflenwi gan broseswyr llai.

Byddwn ni nawr yn symud tuag at annog a gweithio gyda phroseswyr llai nad ydynt wedi cyflawni'r un lefel o welliannau i'w llinellau prosesu â'r cadwyni mawr. Er bod y ffatrïoedd hyn yn cyfrif am gyfran lai o'r farchnad, mae llawer yn cyflenwi cynhyrchion i arlwywyr a manwerthwyr lleol. Rydym ni'n parhau i ymrwymo i leihau'r lefelau campylobacter ar yr holl gyw iâr a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig, a bydwn yn monitro canlyniadau'r manwerthwyr mwy yn agos iawn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i weithredu i fynd i'r afael â campylobacter.