Y diweddaraf am arolygiad yr Asiantaeth o Ffatri ‘2 Sisters’ yn West Bromwich

Diweddarwyd ar:
6 Hydref 2017
FSA logo
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi penderfynu ymestyn ei hymchwiliadau i ffatrïoedd dofednod eraill ‘2 Sisters’ yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn dilyn arolygiad cychwynnol gan yr ASB, gan weithio gyda’r awdurdod lleol, yn dilyn pryderon hylendid bwyd a labelu a godwyd gan ITN/Guardian ar 28 Medi yn ffatri ‘2 Sisters Food Group’ yn West Bromwich.

Nid yw’r arolygiad hwn wedi canfod unrhyw broblemau diogelwch bwyd ar y safle hwn, ond mae wedi tynnu sylw at faterion y mae gofyn i reolwyr dalu sylw iddynt, er enghraifft, rhai agweddau ar hyfforddiant staff a rheoli stoc. Rydym ni’n gweithio gyda’r manwerthwyr mawr a gyflenwir gan ‘2 Sisters’, yn ogystal ag adolygu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol eraill. Rydym ni hefyd wedi ysgrifennu’n ffurfiol at ITN a’r Guardian i ofyn am y dystiolaeth lawn a gasglwyd fel rhan o’u hymchwiliad cudd, fel y fideos a thrawsgrifiadau o gyfweliadau â’r tystion i’n helpu gyda’n hymchwiliad.

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB: ‘Mae defnyddwyr yn haeddu bwyd y gallant ymddiried ynddo, a gallwn eu sicrhau ein bod yn cymryd cyhuddiadau o arferion gwael yn ddifrifol iawn. Er na wnaeth ein harolygiad cychwynnol ddarganfod unrhyw risg i iechyd y cyhoedd, rydym ni’n ehangu ein hymchwiliadau tan ein bod yn gwbl fodlon mai dyma’r achos go iawn. Rwy’n siomedig nad yw ITN a’r Guardian eto wedi darparu’r wybodaeth y maent wedi ymrwymo i’w rhannu, a hoffwn annog unrhyw un arall sydd â thystiolaeth i’w chyflwyno i ni yn uniongyrchol.’