Gwahodd ceisiadau i fod ar Bwyllgor Cynghori newydd ar Wyddorau Cymdeithasol

Diweddarwyd ar:
6 Rhagfyr 2017
FSA logo
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gwahodd ceisiadau gan arbenigwyr i ymuno â'i Phwyllgor Cynghori newydd ar Wyddorau Cymdeithasol, yn ogystal â phenodi Cadeirydd a naw aelod.

Bydd y pwyllgor arbenigol annibynnol hwn yn rhoi cyngor strategol arbenigol i'r ASB ar ei defnydd o'r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys dulliau, prosesau a systemau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg i ddadansoddi data, er mwyn cyflawni amcanion yr ASB. Diben y pwyllgor yw helpu'r Asiantaeth i ddefnyddio'r gwyddorau a'r dulliau hyn er mwyn llywio a chyflawni ei hamcanion strategol a deall ei heffaith. Lle bo angen, bydd yn gweithio ar y cyd â phwyllgorau cynghori eraill er mwyn cynghori ar y ffordd orau i ddwyn gwahanol fathau o dystiolaeth, dulliau a gwybodaeth ynghyd ar draws disgyblaethau a meysydd amrywiol er mwyn mynd i'r afael â phroblemau neu fuddion strategol.

Rolau ar gyfer aelodau arbenigol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan aelodau lleyg ac arbenigwyr yn y meysydd canlynol, gan gynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

 • Datblygu a phrofi algorithm
 • Anthropoleg
 • Economeg ymddygiadol
 • Gwyddor ymddygiadol
 • Astudiaethau cyfathrebu
 • Troseddeg
 • Cydgrynhoi data a data wedi'i ddosbarthu
 • Gwyddor data
 • Gwyddor penderfyniadau
 • Economeg
 • Daearyddiaeth
 • Ymchwil y farchnad
 • Ymchwil weithredol
 • Gwyddor wleidyddol
 • Seicoleg
 • Cyfathrebu risg
 • Dadansoddeg y cyfryngau cymdeithasu
 • Cymdeithaseg
 • Ystadegau

Dylai ymgeiswyr feddu ar gysylltiadau da ag unigolion proffesiynol eraill yn eu maes arbenigol a meysydd perthnasol. Mae profiad o weithio ar draws a rhwng disgyblaethau er mwyn mynd i'r afael â heriau strategol yn hanfodol, yn ogystal â phrofiad o gyflawni gwaith ymchwil/gweithgareddau mewn ffordd effeithiol.  Byddai profiad o waith ymchwil rhyngwladol, dadansoddi risg a gwaith ymchwil a dadansoddi lle defnyddir polisi i ddatrys problemau ymarferol hefyd yn ddefnyddiol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu gweithio fel aelod o dîm, meddu ar sgiliau cyfathrebu, negodi, barnu a dylanwadu effeithiol, ac yn gallu dadansoddi a datrys problemau. Hefyd, mae'n rhaid bod y gallu ganddynt i bwyso a mesur materion y tu allan i'w maes arbenigol eu hunain, yn ogystal â gwerthfawrogi effaith eu penderfyniadau ar wahanol randdeiliaid ar hyd y gadwyn fwyd.

Mae'n rhaid i aelodau allu gweithio o fewn strwythur pwyllgor er mwyn pennu blaenoriaethau ar draws ystod o faterion er mwyn gwneud penderfyniadau cryf, cytbwys ac amserol.

Ymrwymiad amser

Disgwylir i'r Pwyllgor gynnal dau gyfarfod undydd bob blwyddyn, fel arfer yn Llundain. Mae'r Pwyllgor hefyd yn debygol o gynnal cyfarfodydd gweithgorau'r Pwyllgor Cynghori Gwyddonol, drwy benodi arbenigwyr o feysydd ehangach os yn berthnasol, er mwyn mynd i'r afael â'r mater dan sylw i weithio ar faterion penodol rhwng cyfarfodydd, a gallant hefyd gynnal neu gymryd rhan mewn digwyddiadau eraill. Gallai'r ASB hefyd geisio cyngor y Pwyllgor neu ei Aelodau ar sail ad hoc neu mewn argyfwng.

Rhagwelir y bydd y Pwyllgor yn creu ei gynnwys a mewnbwn deallusol ei hun, yn ogystal â pharatoi adroddiadau byr ar ei fewnwelediad fel ymateb i faterion lefel uchel sy'n ymdrin â sawl maes, sydd un ai wedi'u hawgrymu gan yr ASB, neu gan y Pwyllgor wrth drafod â'r ASB.

Bydd yr ymrwymiad amser yn dibynnu ar faint o waith ar y gweithgorau rhwng y cyfarfodydd llawn y mae aelodau yn ei wneud, ond disgwylir ymrwymiad o 4 i 5 diwrnod y flwyddyn o leiaf i aelodau ac 8 i 10 diwrnod y flwyddyn i'r Cadeirydd. Byddai'r gwaith ar weithgorau a gynhelir rhwng cyfarfodydd yn ychwanegu 2 i 3 diwrnod y flwyddyn i'r ffigurau hyn.

Hyd y penodiad

I gychwyn, bydd y penodiadau hyn am gyfnod rhwng 3 a 5 mlynedd o hyd.

Tâl a threuliau

Nid oes cyflog ynghlwm â'r rolau hyn, ond gall y Cadeirydd ac Aelodau hawlio ffi ddyddiol ar gyfer gwaith ar y Pwyllgor, costau teithio a chostau eraill, yn unol â Chod Ymarfer y Pwyllgor.

Gwybodaeth arall

Nid yw aelodau presennol yr ASB neu Bwyllgorau Cynghori Gwyddonol eraill wedi'u heithrio o geisio am y rolau hyn. Fodd bynnag, ni all unigolion fod yn aelodau'r Pwyllgor ar yr un pryd â bod yn aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddonol sy'n rhoi cyngor i'r ASB.

Mae'r ASB wedi ymrwymo i roi cyfleoedd cyfartal i bawb, waeth beth yw eu tras, eu hoedran, eu rhyw, eu statws priodasol, eu crefydd, eu cyfeiriadedd rhywiol, os oes ganddynt anabledd neu os ydynt yn drawsryweddol, ac mae wedi ymrwymo i'r egwyddor o benodi'n gyhoeddus ar sail teilyngdod, drwy broses dryloyw ac agored ac asesiadau annibynol.

Dylech nodi nad yw'r rolau hyn yn cynnig cyflogaeth.

Sut i wneud cais

NODWCH: Mae ceisiadau ar gyfer y Pwyllgor hwn bellach wedi cau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio i fod ar y Pwyllgor Cynghori newydd hwn ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol, mae'r pecyn gwybodaeth ar gael isod (Saesneg yn unig).

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26 Ionawr 2018.

Gwybodaeth bellach (Saesneg yn unig)