Lansio adolygiad ar draws y diwydiant o ffatrïoedd prosesu cig ledled y Deyrnas Unedig

Diweddarwyd ar:
1 Mawrth 2018
FSA logo
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban wedi cyhoeddi manylion adolygiad sylweddol o'r safleoedd lle caiff cynhyrchion cig eu prosesu a'u storio yn y Deyrnas Unedig (DU).

Mae Safonau Bwyd yr Alban a'r ASB wedi cyhoeddi:

• Eu bod yn lansio adolygiad cynhwysfawr o fesurau rheoli hylendid
• Mae'r adolygiad yn cynnwys arolygiadau dirybudd a chyfundrefnau archwilio

Mae'r ASB wedi cyhoeddi y bydd yn:

• Cydweithio â'r diwydiant i weithredu CCTV ar draws ffatrïoedd torri
• Casglu gwybodaeth (intelligence) trwy gynlluniau peilot i rannu data archwilio ar draws y diwydiant
• Gwella dealltwriaeth o'r amgylchiadau a'r ffactorau sy'n arwain at achosion o ddiffyg cydymffurfio a'r gallu i'w rhagweld

Cyhoeddiad yn fanwl

Hefyd, mae'r ASB wedi cyhoeddi ei diweddariad i ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i safonau wrth brosesu dofednod a chanfyddiadau ymchwiliad yr ASB i'r 2 Sisters Food Group.

Dywedodd Jason Feeney a Geoff Ogle, Prif Weithredwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Safonau Bwyd yr Alban:

“Rydym yn pryderu am achosion diweddar o gwmnïau sy'n torri rheolau hylendid. Mae’n iawn i bobl ddisgwyl i fusnesau bwyd lynu at y rheolau, rheolau sydd yno i ddiogelu defnyddwyr a sicrhau bod y cyhoedd yn ymddiried mewn bwyd. Mae gan fusnesau bwyd ddyletswydd i ddilyn y rheoliadau. Bydd ein hadolygiad yn bellgyrhaeddol ac yn drylwyr, a byddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau cychwynnol ym mis Mehefin.”

“Rydym yn falch bod cynrychiolwyr y diwydiant cig yr ydym ni wedi cwrdd â nhw wedi addo ymgysylltu'n llawn ac yn effeithiol â'r adolygiad.”

Nod yr adolygiad yw:

• Cynyddu hyder y cyhoedd a rhanddeiliaid yn y diwydiant cig a'r ffordd y mae'n cael ei reoleiddio
• Gwella'r gallu i nodi achosion o ddiffyg cydymffurfio a chymryd camau prydlon i leihau'r risg i iechyd y cyhoedd a diogelwch bwyd
• Asesu sut mae'r diwydiant yn gweithredu ar hyn o bryd ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan.
• Cynyddu ymwybyddiaeth o amgylchiadau a ffactorau a all arwain at achosion o ddiffyg cydymffurfio

Bydd cwmpas yr adolygiad yn cynnwys:

• Ffatrïoedd torri cig o bob math (cig coch, cig gwyn a helgig)
• Sut mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn gweithio a'r canllawiau sy'n ei chefnogi
• Sut caiff 'rheolaethau swyddogol' eu cynnal, rheolaethau y mae'n rhaid eu dilyn i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion hylendid deddfwriaethol (mae hyn yn cynnwys archwiliadau, arolygiadau, gwaith samplu a gwyliadwriaeth)
• Rolau a chyfrifoldebau busnesau bwyd, rheoleiddwyr a chyrff sicrwydd
• Sut caiff digwyddiadau eu rheoli a'r broses o ymateb iddynt

Canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig o 2 Sisters Food Group

Mae cyrff sicrwydd, cwmni 2 Sisters a'r ASB hefyd wedi ymateb i argymhellion a wnaed fel rhan o'r ymchwiliad Seneddol i ffatrïoedd torri dofednod. Rydym hefyd wedi cyhoeddi canlyniad ymchwiliad yr ASB i honiadau o fynd yn groes i reolau hylendid a safonau bwyd yng nghwmni 2 Sisters.

Mewn ymateb i'r ymchwiliad, bydd yr ASB yn gweithio gyda'r diwydiant ar brotocol gwirfoddol ar gyfer mabwysiadu CCTV mewn ffatrïoedd prosesu cig, a bydd yn ymgynghori ar ddeddfu i'w gweithredu os oes angen.

Bydd yr ASB hefyd yn cynnal cynlluniau peilot i wella prosesau rhannu data a gwybodaeth (intelligence) ar draws y diwydiant, ac mae'n ceisio sicrhau rhagor o bwerau ymchwilio i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd.

Mae'r ymchwiliad i gwmni 2 Sisters wedi bod yn helaeth ac yn drylwyr, ac wedi edrych ar draws eu safleoedd dofednod.

Archwiliwyd 500 o oriau o CCTV o'r safle, ynghyd â gwybodaeth archwilio gan brif fanwerthwyr. Cytunodd y cwmni i roi'r gorau i gynhyrchu yn wirfoddol ar un safle er mwyn rhoi newidiadau ar waith ac ail-hyfforddi staff. Mae'r ASB wedi bod yn bresennol yn barhaol yn eu ffatrïoedd torri am y pedwar mis diwethaf.

Meddai Jason Feeney, Prif Weithredwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

“Dangosodd ein hymchwiliad bod rhai meysydd y mae gofyn gwella arnynt, ond cafodd y problemau eu datrys yn brydlon gan y cwmni, a oedd yn cydweithredu'n llwyr, ac nid oeddem ar unrhyw adeg yn teimlo bod angen cymryd camau gorfodi ffurfiol.”

“Mae'r busnes wedi gweithredu ystod eang o welliannau ar draws eu holl safleoedd i wella prosesau. Maent eisoes yn cyhoeddi canlyniadau eu holl archwiliadau ac wrthi'n gosod CCTV o safon uchel ar draws eu hystâd, a bydd gennym fynediad llawn at hwn. Dyma'r mesurau yr hoffem i'r diwydiant cyfan eu mabwysiadu.”

Nodiadau i Olygyddion

Amrywiaethau rhanbarthol

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cymeradwyo safleoedd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae Safonau Bwyd yr Alban yn cymeradwyo safleoedd yn yr Alban.

Yr ASB sy'n arwain ar gynlluniau i weithio â'r diwydiant i weithredu CCTV, ac nid ydynt yn berthnasol i'r Alban.

Rhagor o fanylion am yr adolygiad

Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan dîm mewnol o'r ASB a Safonau Bwyd yr Alban gyda chefnogaeth grŵp cyfeirio allanol a fydd yn herio canfyddiadau ac yn rhoi persbectif allanol.

Bydd y tîm adolygu'n casglu tystiolaeth o ystod eang o ffynonellau, gan gynnwys trwy weithdai ar gyfer y diwydiant, cyfarfodydd ac ymweliadau â ffatrïoedd.

Diffinio ffatrïoedd torri

Mae angen rheolaeth filfeddygol ar ladd-dai, ffatrïoedd torri a sefydliadau trin helgig yn unol ag Erthygl 4 (7) Rheoliad (CE) Rhif 854/2004, ac mae’n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan yr ASB yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Safonau Bwyd yr Alban.

Fodd bynnag, yn wahanol i ladd-dai, nid oes angen rheolaeth filfeddygol bob dydd ar ffatrïoedd torri, a chânt eu harchwilio trwy ymweliadau cyfnodol a dirybudd gan yr ASB, Safonau Bwyd yr Alban, Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) neu awdurdodau lleol.

Mae ffatrïoedd torri yn sefydliadau cyfanwerthu cig ac yn gyfrifol am dorri cig a thynnu esgyrn o garcasau.

Dogfennau sydd wedi'u cyhoeddi (Saesneg yn unig)